ข่าวล่าสุด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-46 สายบ้านเากะเคียน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเลน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

       1) วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

“ตำบลแห่งความสุข ทุกคนร่วมคิดร่วมทำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคมั่นคง ดำรงหลัก  ธรรมาภิบาล ”

       2) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

              1.การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค

1.3 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการ

1.4 พัฒนาการสื่อสารและโทรคมนาคม

1.5 พัฒนาการจัดวางผังเมือง

   2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพอาชีพ/กลุ่มอาชีพ

2.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้านสังคม

2.3 ส่งเสริมการกิจกรรมนันทนาการ

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

   3. ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

3.1 พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   4. ส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว

4.1 ส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชกรรม

4.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

                5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ

                         5.1 คุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

5.3 ดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ

    6. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            6.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                7. การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

                         7.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

7.2 พัฒนาความพร้อมและศักยภาพองค์กร

7.3 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3) เป้าประสงค์

             1. เพื่อให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและได้มาตรฐาน

             2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

             3. เพื่อให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย สงบสุข และความปลอดภัย

             4. เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

             5. เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

             7. เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารงานของ อบต.นาโพธิ์

 

             4) ตัวชี้วัด

             1. ร้อยละของจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

             2. ร้อยละของจำนวนทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่เพิ่มขึ้นและพร้อมใช้งาน

             3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการ

             4. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการบริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

             5. ร้อยละของจำนวนครั้งของการจัดวางผังเมือง

             6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา

             7. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม

             8. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการจัดกิจกรรมนันทนาการ

            9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการศึกษา

            10. ร้อยละของจำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมดูแลสนับสนุนการ สาธารณสุข

            11. จำนวนที่ลดลงของการเกิดสาธารณภัย

            12. ร้อยละของจำนวนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           13. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของการลงทุน และการพาณิชยกรรม

           14. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาอุตสาหกรรม

           15. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

           16. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

           17. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

           18. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาที่สาธารณะ

           19. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนโครงการและกิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

           20. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ

           21. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจต่อการบริการ 

           22. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อบต.นาโพธิ์ ด้านการบริหารจัดการ

 

            5) ค่าเป้าหมาย

          1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมและได้มาตรฐาน

          2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งขึ้น

          3. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สงบสุข และความปลอดภัย

          4. การลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม

          5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          6. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดดูแลรักษา

          7. การบริหารงานของขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

 

            6) กลยุทธ์

           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

                         กลยุทธ์

1. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง

2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค

๓. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการ

๔. พัฒนาการสื่อสาร และโทรคมนาคม

๕. พัฒนาการจัดวางผังเมือง

           ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

                         กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ/กลุ่มอาชีพ

๒. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้านสังคม

๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

                          กลยุทธ์

1. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

                         กลยุทธ์

                         ๑. ส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชกรรม

                         ๒. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

                         ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

            ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        กลยุทธ์

                       ๑. คุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       ๒. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

                       ๓. ดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ

 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                        กลยุทธ์

                       ๑. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

           ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

                        กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

๒. พัฒนาความพร้อมและศักยภาพองค์กร

๓. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

 

         7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

                   1. มีระบบการคมนาคมที่สะดวก

                   2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                   3. เด็ก เยาวชน ผู้สงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง

 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th