ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ..ถ.120-03สายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่3,4บ้านนาพรัด บ้านเกาะยวน ต.นาโพธิ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (KYOCERA)ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

“  ในปี  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาตำบลนาโพธิ์

ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน   ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ”

 

         1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของ ตัวบุคคล จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุม   และรวดเร็วด้วย

          2. หลักคุณธรรม (Morality)  หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจำชาติ

          3. หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง  ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มีความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส   ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก   แต่ไม่มีความสุจริต   ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ

         4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ

        5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตนเอง

        6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

 

พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

     1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

     2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     3. ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

     4. ส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว

     5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     6. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     7. การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

     1. เพื่อให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและได้มาตรฐาน

     2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตในระดับที่ดี

     3. เพื่อให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย  สงบสุข  และความปลอดภัย

     4. เพื่อส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว

     5. เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     7. เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

ค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

“ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล    บริการด้วยความประทับใจ ”

 

 

     นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีของ อบต.นาโพธิ์

      1. มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

      2. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การส่วนตำบลนาโพธิ์

      3. เจตจำนงสุจริตในการบริหารและการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

      4. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

       5. มาตราการป้องกันการรับสินบน

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th