ข่าวล่าสุด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-46 สายบ้านเากะเคียน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเลน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สภาพทางสังคม


สภาพทางสังคม

๑ การศึกษา

   โรงเรียนประถมศึกษา   ๓   แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖)

    ที่       

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

จำนวนนักเรียน   (คน)

อนุบาล

ป.๑ -ป.๔

ป.๕ -ป.๖

ม.๑ - ม.๓

รวมทั้งสิ้น

๑.

โรงเรียนบ้านบนควน

หมู่ที่ ๑   ตำบลนาโพธิ์

๕๘

๑๐๒

๖๘

๗๖

๓๐๔

๒.

โรงเรียนบ้านเกาะปราง

หมู่ที่ ๒   ตำบลนาโพธิ์

๑๓

๓๒

๑๔

-

๕๙

๓.

โรงเรียนบ้านเกาะยวน

หมู่ที่ ๔   ตำบลนาโพธิ์

๓๓

๓๒

๑๗

-

๘๒

รวม

๑๐๔

๑๖๖

๙๙

๗๖

๔๔๕

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กก่อนวัยเรียน    ๓   แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖)

   ที่    

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

จำนวน

ผู้ดูแลเด็ก

จำนวนนักเรียน   (คน)

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

๑.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนควน

หมู่ที่ ๑

๓๔

๔๑

๗๕

๒.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน

หมู่ที่ ๔

๒๐

๑๕

๓๕

๓.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะปราง

หมู่ที่ ๒

๑๑

๑๙

รวม

๔๙

๖๓

๑๒๙

๒ สถาบันและองค์กรศาสนา

    วัดและสำนักสงฆ์      จำนวน    ๒  แห่ง

   ที่     
ชื่อวัด
ที่ตั้ง

๑.

วัดควนสุทธาราม

หมู่ที่ ๑   ตำบลนาโพธิ์   อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.

สำนักสงฆ์เทวราชเขาคม

หมู่ที่ ๓   ตำบลนาโพธิ์   อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓ สาธารณสุข

       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ๑   แห่ง

             - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนควน  หมู่ที่ ๕  ตำบลนาโพธิ์   อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          ,   หน่วยบริการตำรวจชุมชน   ๑   แห่ง

              - ป้อมตำรวจชุมชน   หมู่ที่ ๑  ตำบลนาโพธิ์   อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช


ข้อมูลอื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th