ข่าวล่าสุด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-46 สายบ้านเากะเคียน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเลน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การบริการขั้นพื้นฐาน


การบริการขั้นพื้นฐาน

๑ การคมนาคม

การคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์          สามารถติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านได้

อย่างสะดวกพอสมควร  ใช้ในการคมนาคมทางบกเป็นสำคัญ  โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (ถนนเอเซีย)    

เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและอำเภอใกล้เคียงนอกจากนี้  ยังมีเส้นทางสายรองแยกจากทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนคอนกรีต    ถนนลาดยางและถนนลูกรัง     และมีถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน  จำนวนรวม  ทั้งสิ้น   ๗๔  สาย  ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อสายทาง

ระยะทาง

ตลอดสาย

 (ม.)

ประเภทผิวการจราจร

หมายเหตุ

ลาดยาง (ม.)

คสล.

(ม.)

หินคลุก

(ม.)

ลูกรัง

 (ม.)

 

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

 

๑๗

 

๑๘

 

 

หมู่ที่ ๑

ถนนสายบ้านบนควน-สหกรณ์นิคม

ถนนสายบ้านไสใหญ่-บ้านต้นเคียนทราย

ถนนสายบ้านต้นเคียนทราย-บ้านหนองกกแดง

ถนนสายบ้านไสใหญ่-บ้านไสหงส์

ถนนสายบ้านเกาะเคียน-หนองกกแดง

ถนนสายควนหม้อกลิ้ง

ถนนสายบ้านหน่วยศรีนคร(สายกลาง)

ถนนสายบ้านหน่วยศรีนคร

ถนนสายบ้านเกาะเคียน

ถนนสายหอถังประปาเกาะเคียน

ถนนสายบ้านหนองเลน

ถนนสายบ้านบนควน-คลองจัง

ถนนสายบ้านหนองหลาง-ทางหลวง ๔๑

ถนนสายป้ายเขต

ถนนสายบ้านนายรุ่น  นิลละเอียด

ถนนสายโรงเรียนบ้านบนควน-วัดควน

สุทธาราม

ถนนสายบ้านไสเลียบ-บ้านต้นเคียนทราย

ถนนสายทางหลวง ๔๑ เชื่อมถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านบนควน

 

 

๒,๕๐๐

๑,๗๐๐

 

๑,๐๕๕

๖๐๐

๘๒๕

๑,๓๐๐

๑,๓๐๐

๑,๙๐๐

๒,๓๕๐

๒๖๐

๒,๐๒๐

๒,๓๐๐

๗๕๐

๖๕๐

๑๘๐

๓๕๐

 

๙๐๐

 

๑๐๐

 

๒,๕๐๐

๘๐๐

-

-

-

๓๐๐

๑,๓๐๐

-

๑,๒๐๐

๒,๓๕๐

-

-

๒,๓๐๐

-

-

-

-

 

-

 

-

 

-

๖๕๐

-

-

 

-

-

-

-

-

-

๒,๐๒๐

-

-

-

-

๓๕๐

 

-

 

-

 

-

-

-

-

-

๕๒๕

-

-

๗๐๐

-

๒๖๐

-

-

๗๕๐

-

๑๘๐

-

 

-

 

-

 

 

-

๒๕๐

๖๕๐

๑,๐๕๕

๕๕๐

-

-

๑,๓๐๐

-

-

-

-

-

-

๖๕๐

-

-

 

๙๐๐

 

๑๐๐

 

หมู่ ๑,๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ ๑,๕

หมู่ ๑,๒,๕

 

 

ลำดับที่

ชื่อสายทาง

ระยะทาง

ตลอดสาย

 (ม.)

ประเภทผิวการจราจร

หมายเหตุ

ลาดยาง (ม.)

คสล.

(ม.)

หินคลุก

(ม.)

ลูกรัง

(ม.)

 

๑๐

๑๑

๑๒

 

๑๓

๑๔

 

๑๕

 

ถนนสายควนหมอกลิ้ง(สายบ้านนายเลื่อน  ชูบัวทอง)

ถนนสายบ้านนางสุภาพร  พรหมเมือง

ถนนสายบ้านนายสมบูรณ์  หนูรักษ์

ถนนสายเลียบคลองโอ๊ะฝั่ง หมู่ ๕

ถนนสายบ้านหน้าควน-ทางหลวง ๔๑(ซอยข้างสถานีวิทยุ)

ถนนสายสี่แยกหน้าควน-ทางหลวง ๔๑

ถนนสายบ้านหน้าควน-ทางหลวง ๔๑(ซอยบ้านนางแจ่ม  ชูบัวทอง)

ถนนสายบ้านนายนอง ทรงทอง

๗๕๐

 

๑๕๐

๓๕๐

๒,๓๐๐

๑๓๐

 

๑๕๐

๑๘๕

 

๑๓๐

-

 

-

-

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

๑๓๐

 

๑๕๐

-

 

-

๗๕๐

 

๑๕๐

-

-

-

 

-

๑๘๕

 

๑๓๐

-

 

-

๓๕๐

๒,๓๐๐

-

 

-

-

 

-

 

 

 

๒ การโทรคมนาคม

  • ศูนย์ไปรษณีย์                                                       ๑    แห่ง
  • สถานีวิทยุกระจายเสียง                                          ๑    แห่ง

                   - สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดน   ๙๒.๕ MHz

๓ ไฟฟ้า

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริการระบบสายไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ นับว่าทั่วถึงทั้ง  ๕ หมู่บ้าน

๔ แหล่งน้ำธรรมชาติ

          -  ลำห้วย                                                    จำนวน     ๒๐  สาย

          -  หนอง ,บึง                                                จำนวน     ๑๐  แห่ง

          -  สระน้ำ                                                     จำนวน       ๖  แห่ง

          -  ลำคลอง                                                  จำนวน       ๑  สาย

๕ แหล่งน้ำภายในตำบล

          -   ระบบประปาหมู่บ้าน                                  จำนวน     ๑๙   แห่ง

           -   สระเก็บน้ำ                                             จำนวน      ๕    แห่ง

           -   ระบบประปาบ่อบาดาลแบบปั๊มโยก            จำนวน     ๑๒   แห่ง

 ข้อมูลอื่นๆองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th