ข่าวล่าสุด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-46 สายบ้านเากะเคียน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเลน ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดข่าว


ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ

วันที่ 07  มิถุนายน  พ.ศ. 2567  เวลา 14:20:47 น.
0
ตอบ
19
อ่าน

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

ปัจจุบันมีป่าชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนมากกว่า 12,000 แห่ง
รวมเนื้อที่กว่า 6.8 ล้านไร่ มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน กว่า 5 ล้าน ครัวเรือน โดยชุมชน
ได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด
เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

/userfiles/files/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2.pdf

 วันที่ 07  มิถุนายน  พ.ศ. 2567  เวลา 14:20:47 น.
0
ตอบ
19
อ่าน

   ความคิดเห็น

    ความคิดเห็นที่   1


1


โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 04:28:15

    ความคิดเห็นที่   2


555


โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 05:21:35

    ความคิดเห็นที่   3

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:36:16

    ความคิดเห็นที่   4

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:01

    ความคิดเห็นที่   5

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:02

    ความคิดเห็นที่   6

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:07

    ความคิดเห็นที่   7

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:10

    ความคิดเห็นที่   8

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:16

    ความคิดเห็นที่   9

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:19

    ความคิดเห็นที่   10

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:25

    ความคิดเห็นที่   11

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:25

    ความคิดเห็นที่   12

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:26

    ความคิดเห็นที่   13

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:29

    ความคิดเห็นที่   14

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:34

    ความคิดเห็นที่   15

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:43

    ความคิดเห็นที่   16

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:43

    ความคิดเห็นที่   17

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:53

    ความคิดเห็นที่   18

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:39:58

    ความคิดเห็นที่   19

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:00

    ความคิดเห็นที่   20

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:03

    ความคิดเห็นที่   21

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:04

    ความคิดเห็นที่   22

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:07

    ความคิดเห็นที่   23

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:09

    ความคิดเห็นที่   24

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:11

    ความคิดเห็นที่   25

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:12

    ความคิดเห็นที่   26

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:15

    ความคิดเห็นที่   27

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:18

    ความคิดเห็นที่   28

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:20

    ความคิดเห็นที่   29

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:22

    ความคิดเห็นที่   30

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:24

    ความคิดเห็นที่   31

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:26

    ความคิดเห็นที่   32

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:29

    ความคิดเห็นที่   33

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:29

    ความคิดเห็นที่   34

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:30

    ความคิดเห็นที่   35

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:33

    ความคิดเห็นที่   36

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:34

    ความคิดเห็นที่   37

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:34

    ความคิดเห็นที่   38

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:36

    ความคิดเห็นที่   39

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:38

    ความคิดเห็นที่   40

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:39

    ความคิดเห็นที่   41

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:39

    ความคิดเห็นที่   42

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:42

    ความคิดเห็นที่   43

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:44

    ความคิดเห็นที่   44

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:44

    ความคิดเห็นที่   45

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:47

    ความคิดเห็นที่   46

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:49

    ความคิดเห็นที่   47

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:49

    ความคิดเห็นที่   48

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:52

    ความคิดเห็นที่   49

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:53

    ความคิดเห็นที่   50

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:40:56

    ความคิดเห็นที่   51

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:03

    ความคิดเห็นที่   52

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:10

    ความคิดเห็นที่   53

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:10

    ความคิดเห็นที่   54

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:10

    ความคิดเห็นที่   55

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:15

    ความคิดเห็นที่   56

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:17

    ความคิดเห็นที่   57

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:21

    ความคิดเห็นที่   58

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:22

    ความคิดเห็นที่   59

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:26

    ความคิดเห็นที่   60

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:32

    ความคิดเห็นที่   61

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:38

    ความคิดเห็นที่   62

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:43

    ความคิดเห็นที่   63

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:47

    ความคิดเห็นที่   64

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:48

    ความคิดเห็นที่   65

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:54

    ความคิดเห็นที่   66

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:41:59

    ความคิดเห็นที่   67

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:01

    ความคิดเห็นที่   68

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:03

    ความคิดเห็นที่   69

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:06

    ความคิดเห็นที่   70

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:07

    ความคิดเห็นที่   71

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:13

    ความคิดเห็นที่   72

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:16

    ความคิดเห็นที่   73

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:18

    ความคิดเห็นที่   74

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:22

    ความคิดเห็นที่   75

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:23

    ความคิดเห็นที่   76

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:32

    ความคิดเห็นที่   77

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:37

    ความคิดเห็นที่   78

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:40

    ความคิดเห็นที่   79

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:45

    ความคิดเห็นที่   80

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:48

    ความคิดเห็นที่   81

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:50

    ความคิดเห็นที่   82

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:50

    ความคิดเห็นที่   83

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:54

    ความคิดเห็นที่   84

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:57

    ความคิดเห็นที่   85

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:58

    ความคิดเห็นที่   86

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:59

    ความคิดเห็นที่   87

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:42:59

    ความคิดเห็นที่   88

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:15

    ความคิดเห็นที่   89

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:16

    ความคิดเห็นที่   90

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:19

    ความคิดเห็นที่   91

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:19

    ความคิดเห็นที่   92

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:22

    ความคิดเห็นที่   93

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:23

    ความคิดเห็นที่   94

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:23

    ความคิดเห็นที่   95

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:27

    ความคิดเห็นที่   96

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:30

    ความคิดเห็นที่   97

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:39

    ความคิดเห็นที่   98

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:45

    ความคิดเห็นที่   99

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:50

    ความคิดเห็นที่   100

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:53

    ความคิดเห็นที่   101

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:54

    ความคิดเห็นที่   102

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:57

    ความคิดเห็นที่   103

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:43:58

    ความคิดเห็นที่   104

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:04

    ความคิดเห็นที่   105

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:08

    ความคิดเห็นที่   106

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:11

    ความคิดเห็นที่   107

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:14

    ความคิดเห็นที่   108

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:15

    ความคิดเห็นที่   109

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:17

    ความคิดเห็นที่   110

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:23

    ความคิดเห็นที่   111

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:24

    ความคิดเห็นที่   112

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:27

    ความคิดเห็นที่   113

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:30

    ความคิดเห็นที่   114

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:33

    ความคิดเห็นที่   115

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:41

    ความคิดเห็นที่   116

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:45

    ความคิดเห็นที่   117

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:46

    ความคิดเห็นที่   118

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:51

    ความคิดเห็นที่   119

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:53

    ความคิดเห็นที่   120

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:55

    ความคิดเห็นที่   121

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:56

    ความคิดเห็นที่   122

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:44:58

    ความคิดเห็นที่   123

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:02

    ความคิดเห็นที่   124

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:05

    ความคิดเห็นที่   125

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:06

    ความคิดเห็นที่   126

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:09

    ความคิดเห็นที่   127

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:10

    ความคิดเห็นที่   128

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:11

    ความคิดเห็นที่   129

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:15

    ความคิดเห็นที่   130

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:17

    ความคิดเห็นที่   131

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:19

    ความคิดเห็นที่   132

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:20

    ความคิดเห็นที่   133

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:20

    ความคิดเห็นที่   134

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:24

    ความคิดเห็นที่   135

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:26

    ความคิดเห็นที่   136

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:28

    ความคิดเห็นที่   137

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:28

    ความคิดเห็นที่   138

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:28

    ความคิดเห็นที่   139

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:31

    ความคิดเห็นที่   140

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:32

    ความคิดเห็นที่   141

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:32

    ความคิดเห็นที่   142

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:33

    ความคิดเห็นที่   143

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:34

    ความคิดเห็นที่   144

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:37

    ความคิดเห็นที่   145

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:38

    ความคิดเห็นที่   146

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:38

    ความคิดเห็นที่   147

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:38

    ความคิดเห็นที่   148

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:42

    ความคิดเห็นที่   149

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:43

    ความคิดเห็นที่   150

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:43

    ความคิดเห็นที่   151

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:45

    ความคิดเห็นที่   152

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:48

    ความคิดเห็นที่   153

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:50

    ความคิดเห็นที่   154

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:50

    ความคิดเห็นที่   155

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:52

    ความคิดเห็นที่   156

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:52

    ความคิดเห็นที่   157

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:53

    ความคิดเห็นที่   158

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:56

    ความคิดเห็นที่   159

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:56

    ความคิดเห็นที่   160

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:57

    ความคิดเห็นที่   161

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:45:57

    ความคิดเห็นที่   162

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:00

    ความคิดเห็นที่   163

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:01

    ความคิดเห็นที่   164

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:02

    ความคิดเห็นที่   165

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:05

    ความคิดเห็นที่   166

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:06

    ความคิดเห็นที่   167

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:09

    ความคิดเห็นที่   168

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:10

    ความคิดเห็นที่   169

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:12

    ความคิดเห็นที่   170

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:12

    ความคิดเห็นที่   171

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:14

    ความคิดเห็นที่   172

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:14

    ความคิดเห็นที่   173

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:15

    ความคิดเห็นที่   174

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:18

    ความคิดเห็นที่   175

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:19

    ความคิดเห็นที่   176

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:24

    ความคิดเห็นที่   177

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:26

    ความคิดเห็นที่   178

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:28

    ความคิดเห็นที่   179

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:29

    ความคิดเห็นที่   180

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:30

    ความคิดเห็นที่   181

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:30

    ความคิดเห็นที่   182

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:30

    ความคิดเห็นที่   183

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:30

    ความคิดเห็นที่   184

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:31

    ความคิดเห็นที่   185

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:33

    ความคิดเห็นที่   186

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:36

    ความคิดเห็นที่   187

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:36

    ความคิดเห็นที่   188

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:37

    ความคิดเห็นที่   189

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:37

    ความคิดเห็นที่   190

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:43

    ความคิดเห็นที่   191

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:44

    ความคิดเห็นที่   192

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:48

    ความคิดเห็นที่   193

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:49

    ความคิดเห็นที่   194

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:49

    ความคิดเห็นที่   195

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:49

    ความคิดเห็นที่   196

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:53

    ความคิดเห็นที่   197

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:54

    ความคิดเห็นที่   198

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:55

    ความคิดเห็นที่   199

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:46:56

    ความคิดเห็นที่   200

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:00

    ความคิดเห็นที่   201

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:00

    ความคิดเห็นที่   202

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:03

    ความคิดเห็นที่   203

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:10

    ความคิดเห็นที่   204

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:10

    ความคิดเห็นที่   205

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:14

    ความคิดเห็นที่   206

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:18

    ความคิดเห็นที่   207

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:18

    ความคิดเห็นที่   208

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:20

    ความคิดเห็นที่   209

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:22

    ความคิดเห็นที่   210

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:23

    ความคิดเห็นที่   211

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:24

    ความคิดเห็นที่   212

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:27

    ความคิดเห็นที่   213

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:29

    ความคิดเห็นที่   214

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:29

    ความคิดเห็นที่   215

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:29

    ความคิดเห็นที่   216

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:31

    ความคิดเห็นที่   217

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:33

    ความคิดเห็นที่   218

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:34

    ความคิดเห็นที่   219

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:35

    ความคิดเห็นที่   220

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:36

    ความคิดเห็นที่   221

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:36

    ความคิดเห็นที่   222

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:39

    ความคิดเห็นที่   223

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:46

    ความคิดเห็นที่   224

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:48

    ความคิดเห็นที่   225

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:54

    ความคิดเห็นที่   226

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:55

    ความคิดเห็นที่   227

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:58

    ความคิดเห็นที่   228

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:47:59

    ความคิดเห็นที่   229

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:01

    ความคิดเห็นที่   230

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:02

    ความคิดเห็นที่   231

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:04

    ความคิดเห็นที่   232

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:05

    ความคิดเห็นที่   233

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:06

    ความคิดเห็นที่   234

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:07

    ความคิดเห็นที่   235

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:10

    ความคิดเห็นที่   236

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:11

    ความคิดเห็นที่   237

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:17

    ความคิดเห็นที่   238

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:19

    ความคิดเห็นที่   239

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:22

    ความคิดเห็นที่   240

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:22

    ความคิดเห็นที่   241

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:26

    ความคิดเห็นที่   242

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:30

    ความคิดเห็นที่   243

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:34

    ความคิดเห็นที่   244

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:34

    ความคิดเห็นที่   245

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:36

    ความคิดเห็นที่   246

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:43

    ความคิดเห็นที่   247

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:47

    ความคิดเห็นที่   248

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:48

    ความคิดเห็นที่   249

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:49

    ความคิดเห็นที่   250

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:53

    ความคิดเห็นที่   251

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:48:59

    ความคิดเห็นที่   252

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:49:05

    ความคิดเห็นที่   253

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:49:07

    ความคิดเห็นที่   254

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:49:33

    ความคิดเห็นที่   255

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:49:41

    ความคิดเห็นที่   256

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:49:46

    ความคิดเห็นที่   257

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:49:55

    ความคิดเห็นที่   258

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:01

    ความคิดเห็นที่   259

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:01

    ความคิดเห็นที่   260

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:01

    ความคิดเห็นที่   261

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:06

    ความคิดเห็นที่   262

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:07

    ความคิดเห็นที่   263

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:09

    ความคิดเห็นที่   264

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:11

    ความคิดเห็นที่   265

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:14

    ความคิดเห็นที่   266

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:23

    ความคิดเห็นที่   267

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:25

    ความคิดเห็นที่   268

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:25

    ความคิดเห็นที่   269

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:34

    ความคิดเห็นที่   270

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:44

    ความคิดเห็นที่   271

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:47

    ความคิดเห็นที่   272

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:49

    ความคิดเห็นที่   273

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:57

    ความคิดเห็นที่   274

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:50:58

    ความคิดเห็นที่   275

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:04

    ความคิดเห็นที่   276

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:08

    ความคิดเห็นที่   277

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:14

    ความคิดเห็นที่   278

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:14

    ความคิดเห็นที่   279

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:18

    ความคิดเห็นที่   280

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:19

    ความคิดเห็นที่   281

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:20

    ความคิดเห็นที่   282

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:20

    ความคิดเห็นที่   283

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:22

    ความคิดเห็นที่   284

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:26

    ความคิดเห็นที่   285

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:26

    ความคิดเห็นที่   286

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:31

    ความคิดเห็นที่   287

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:32

    ความคิดเห็นที่   288

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:32

    ความคิดเห็นที่   289

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:35

    ความคิดเห็นที่   290

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:36

    ความคิดเห็นที่   291

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:38

    ความคิดเห็นที่   292

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:39

    ความคิดเห็นที่   293

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:39

    ความคิดเห็นที่   294

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:40

    ความคิดเห็นที่   295

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:42

    ความคิดเห็นที่   296

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:45

    ความคิดเห็นที่   297

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:47

    ความคิดเห็นที่   298

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:47

    ความคิดเห็นที่   299

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:51

    ความคิดเห็นที่   300

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:53

    ความคิดเห็นที่   301

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:54

    ความคิดเห็นที่   302

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:58

    ความคิดเห็นที่   303

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:51:59

    ความคิดเห็นที่   304

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:04

    ความคิดเห็นที่   305

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:04

    ความคิดเห็นที่   306

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:07

    ความคิดเห็นที่   307

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:08

    ความคิดเห็นที่   308

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:12

    ความคิดเห็นที่   309

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:12

    ความคิดเห็นที่   310

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:15

    ความคิดเห็นที่   311

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:32

    ความคิดเห็นที่   312

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:34

    ความคิดเห็นที่   313

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:40

    ความคิดเห็นที่   314

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:43

    ความคิดเห็นที่   315

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:45

    ความคิดเห็นที่   316

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:46

    ความคิดเห็นที่   317

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:49

    ความคิดเห็นที่   318

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:52:59

    ความคิดเห็นที่   319

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:04

    ความคิดเห็นที่   320

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:06

    ความคิดเห็นที่   321

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:07

    ความคิดเห็นที่   322

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:10

    ความคิดเห็นที่   323

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:11

    ความคิดเห็นที่   324

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:12

    ความคิดเห็นที่   325

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:15

    ความคิดเห็นที่   326

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:19

    ความคิดเห็นที่   327

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:32

    ความคิดเห็นที่   328

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:32

    ความคิดเห็นที่   329

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:32

    ความคิดเห็นที่   330

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:37

    ความคิดเห็นที่   331

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:40

    ความคิดเห็นที่   332

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:44

    ความคิดเห็นที่   333

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:48

    ความคิดเห็นที่   334

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:48

    ความคิดเห็นที่   335

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:49

    ความคิดเห็นที่   336

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:49

    ความคิดเห็นที่   337

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:56

    ความคิดเห็นที่   338

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:53:57

    ความคิดเห็นที่   339

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:54:14

    ความคิดเห็นที่   340

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:54:17

    ความคิดเห็นที่   341

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:54:20

    ความคิดเห็นที่   342

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:54:27

    ความคิดเห็นที่   343

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:54:41

    ความคิดเห็นที่   344

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:54:46

    ความคิดเห็นที่   345

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:54:56

    ความคิดเห็นที่   346

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:55:15

    ความคิดเห็นที่   347

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:55:16

    ความคิดเห็นที่   348

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:55:23

    ความคิดเห็นที่   349

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:55:30

    ความคิดเห็นที่   350

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:55:37

    ความคิดเห็นที่   351

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:55:39

    ความคิดเห็นที่   352

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:56:01

    ความคิดเห็นที่   353

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:56:07

    ความคิดเห็นที่   354

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:56:10

    ความคิดเห็นที่   355

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:56:34

    ความคิดเห็นที่   356

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:56:39

    ความคิดเห็นที่   357

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:56:44

    ความคิดเห็นที่   358

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:56:48

    ความคิดเห็นที่   359

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:56:55

    ความคิดเห็นที่   360

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:56:59

    ความคิดเห็นที่   361

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:57:04

    ความคิดเห็นที่   362

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:57:06

    ความคิดเห็นที่   363

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:57:09

    ความคิดเห็นที่   364

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:57:16

    ความคิดเห็นที่   365

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:57:17

    ความคิดเห็นที่   366

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:57:46

    ความคิดเห็นที่   367

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:57:46

    ความคิดเห็นที่   368

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:57:54

    ความคิดเห็นที่   369

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:58:05

    ความคิดเห็นที่   370

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:58:12

    ความคิดเห็นที่   371

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:58:24

    ความคิดเห็นที่   372

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:58:26

    ความคิดเห็นที่   373

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:58:29

    ความคิดเห็นที่   374

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:58:31

    ความคิดเห็นที่   375

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:58:37

    ความคิดเห็นที่   376

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:59:07

    ความคิดเห็นที่   377

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:59:36

    ความคิดเห็นที่   378

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:59:47

    ความคิดเห็นที่   379

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:59:51

    ความคิดเห็นที่   380

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 09:59:58

    ความคิดเห็นที่   381

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:00:20

    ความคิดเห็นที่   382

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:00:35

    ความคิดเห็นที่   383

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:00:48

    ความคิดเห็นที่   384

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:00:58

    ความคิดเห็นที่   385

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:01:03

    ความคิดเห็นที่   386

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:01:20

    ความคิดเห็นที่   387

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:01:47

    ความคิดเห็นที่   388

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:02:04

    ความคิดเห็นที่   389

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:02:25

    ความคิดเห็นที่   390

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:02:46

    ความคิดเห็นที่   391

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:02:54

    ความคิดเห็นที่   392

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:03:06

    ความคิดเห็นที่   393

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:03:30

    ความคิดเห็นที่   394

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:03:41

    ความคิดเห็นที่   395

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:04:36

    ความคิดเห็นที่   396

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:04:50

    ความคิดเห็นที่   397

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:05:02

    ความคิดเห็นที่   398

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:05:23

    ความคิดเห็นที่   399

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:05:39

    ความคิดเห็นที่   400

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:05:53

    ความคิดเห็นที่   401

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:06:14

    ความคิดเห็นที่   402

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:06:28

    ความคิดเห็นที่   403

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:06:41

    ความคิดเห็นที่   404

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:07:03

    ความคิดเห็นที่   405

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:07:12

    ความคิดเห็นที่   406

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:07:31

    ความคิดเห็นที่   407

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:07:51

    ความคิดเห็นที่   408

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:08:06

    ความคิดเห็นที่   409

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:08:21

    ความคิดเห็นที่   410

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:08:37

    ความคิดเห็นที่   411

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:08:59

    ความคิดเห็นที่   412

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:09:17

    ความคิดเห็นที่   413

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:09:29

    ความคิดเห็นที่   414

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:22:07

    ความคิดเห็นที่   415

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:22:25

    ความคิดเห็นที่   416

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:22:38

    ความคิดเห็นที่   417

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:22:50

    ความคิดเห็นที่   418

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:23:24

    ความคิดเห็นที่   419

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:23:37

    ความคิดเห็นที่   420

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:23:47

    ความคิดเห็นที่   421

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:23:55

    ความคิดเห็นที่   422

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:24:01

    ความคิดเห็นที่   423

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:24:35

    ความคิดเห็นที่   424

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:25:33

    ความคิดเห็นที่   425

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:25:52

    ความคิดเห็นที่   426

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:26:30

    ความคิดเห็นที่   427

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:26:46

    ความคิดเห็นที่   428

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:26:51

    ความคิดเห็นที่   429

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:27:22

    ความคิดเห็นที่   430

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:27:28

    ความคิดเห็นที่   431

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:27:41

    ความคิดเห็นที่   432

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:27:51

    ความคิดเห็นที่   433

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:28:40

    ความคิดเห็นที่   434

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:29:08

    ความคิดเห็นที่   435

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:29:26

    ความคิดเห็นที่   436

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:29:52

    ความคิดเห็นที่   437

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:30:07

    ความคิดเห็นที่   438

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:30:21

    ความคิดเห็นที่   439

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:31:04

    ความคิดเห็นที่   440

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:31:17

    ความคิดเห็นที่   441

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:31:29

    ความคิดเห็นที่   442

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:31:59

    ความคิดเห็นที่   443

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:32:11

    ความคิดเห็นที่   444

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:32:35

    ความคิดเห็นที่   445

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:32:45

    ความคิดเห็นที่   446

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:33:09

    ความคิดเห็นที่   447

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:33:14

    ความคิดเห็นที่   448

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:33:20

    ความคิดเห็นที่   449

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:33:26

    ความคิดเห็นที่   450

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:34:38

    ความคิดเห็นที่   451

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:34:43

    ความคิดเห็นที่   452

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:34:48

    ความคิดเห็นที่   453

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:34:52

    ความคิดเห็นที่   454

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:35:02

    ความคิดเห็นที่   455

โดย           วันที่ / เวลา  1  พ.ค. 2567  / 10:35:40

เข้าสู่ระบบเพื่อนแสดงความคิดเห็น

  ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th