ข่าวล่าสุด
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 หนังสือยืนยันการไม่ใด้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนโพธิ์ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณท์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564   

วันที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:37:37 น.

0
ตอบ
7
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564

วันที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:53:30 น.

0
ตอบ
6
อ่าน


  หนังสือยืนยันการไม่ใด้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:08:56 น.

0
ตอบ
17
อ่าน


  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนโพธิ์ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณท์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:02:50 น.

0
ตอบ
23
อ่าน


  ตัวอย่างหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 12:09:31 น.

0
ตอบ
24
อ่าน


  ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 12:03:14 น.

0
ตอบ
23
อ่าน


  ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:59:53 น.

0
ตอบ
26
อ่าน


  รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:44:59 น.

0
ตอบ
24
อ่าน


  ประกาศผู้อำนวยการการเลิอกตั้งประจำองคืการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาม พรบ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:35:40 น.

0
ตอบ
14
อ่าน


  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 06  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:27:07 น.

0
ตอบ
19
อ่าน


  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 06  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:23:44 น.

0
ตอบ
18
อ่าน


  กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 04  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:35:20 น.

0
ตอบ
38
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 01  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:20:06 น.

0
ตอบ
30
อ่าน


  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:30:44 น.

0
ตอบ
29
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:16:34 น.

0
ตอบ
32
อ่าน


  ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:26:24 น.

0
ตอบ
40
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564

วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:26:54 น.

0
ตอบ
37
อ่าน


  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:10:33 น.

0
ตอบ
37
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564

วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:51:58 น.

0
ตอบ
32
อ่าน


  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564

วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:31:09 น.

0
ตอบ
39
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-34/2564

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:36:44 น.

0
ตอบ
42
อ่าน


  บันทึกการประชุมสภา อบต.นาโพธิ์ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:51:04 น.

0
ตอบ
41
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/พ.ศ.2564

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:19:29 น.

0
ตอบ
43
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:48:07 น.

0
ตอบ
42
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 07  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:52:39 น.

0
ตอบ
42
อ่าน


  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:29:34 น.

0
ตอบ
41
อ่าน


  ราบงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:24:00 น.

0
ตอบ
44
อ่าน


  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

วันที่ 01  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:29:26 น.

0
ตอบ
41
อ่าน


  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 27  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:04:53 น.

0
ตอบ
54
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/พ.ศ.2564

วันที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:23:14 น.

0
ตอบ
52
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:38:58 น.

0
ตอบ
59
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/พ.ศ.2564

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:08:18 น.

0
ตอบ
78
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28-29/2564

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:42:10 น.

0
ตอบ
64
อ่าน


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2564

วันที่ 03  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:11:12 น.

0
ตอบ
74
อ่าน


  QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 02  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:20:54 น.

0
ตอบ
67
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564

วันที่ 02  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:14:17 น.

0
ตอบ
61
อ่าน


  เลื่อนการรับเงินค่าขยะมูลฝอย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:27:07 น.

0
ตอบ
80
อ่าน


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:07:13 น.

0
ตอบ
106
อ่าน


  วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:34:31 น.

0
ตอบ
55
อ่าน


  มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

วันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:44:24 น.

0
ตอบ
63
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/พ.ศ.2564

วันที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:33:33 น.

0
ตอบ
76
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25/2564

วันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:17:54 น.

0
ตอบ
60
อ่าน


  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 07  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 08:56:16 น.

0
ตอบ
88
อ่าน


  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:22:38 น.

0
ตอบ
110
อ่าน


  รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:43:50 น.

0
ตอบ
80
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 01  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:59:16 น.

0
ตอบ
92
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 01  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:51:03 น.

0
ตอบ
83
อ่าน


  เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:03:32 น.

0
ตอบ
91
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 08:56:14 น.

0
ตอบ
74
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22 /2564

วันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:24:31 น.

0
ตอบ
83
อ่าน


  ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือที่ประชาชนควรรู้

วันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:26:19 น.

0
ตอบ
84
อ่าน


  แนวทางปฎิบัติตามระเบียบคณะะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

วันที่ 17  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:32:19 น.

0
ตอบ
84
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/พ.ศ.2564

วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 14:53:14 น.

0
ตอบ
87
อ่าน


  กำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:59:08 น.

0
ตอบ
87
อ่าน


  รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 07  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:54:56 น.

0
ตอบ
91
อ่าน


  รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 07  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:51:56 น.

0
ตอบ
87
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19-20/2564

วันที่ 07  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:36:35 น.

0
ตอบ
81
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานจ้าง

วันที่ 04  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:56:58 น.

0
ตอบ
93
อ่าน


  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:54:11 น.

0
ตอบ
104
อ่าน


  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2564

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:36:38 น.

0
ตอบ
90
อ่าน


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพ.ศ.2564

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:29:39 น.

0
ตอบ
88
อ่าน


  การเพิ่มเติมของต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:54:18 น.

0
ตอบ
114
อ่าน


  การเลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป( ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:31:29 น.

0
ตอบ
115
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:23:09 น.

0
ตอบ
111
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:19:29 น.

0
ตอบ
116
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:13:13 น.

0
ตอบ
101
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564

วันที่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:03:49 น.

0
ตอบ
118
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ 1/พ.ศ.2564

วันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 08:54:29 น.

0
ตอบ
110
อ่าน


  การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ 07  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:45:07 น.

0
ตอบ
119
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 07  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 08:57:30 น.

0
ตอบ
145
อ่าน


  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ 06  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:49:04 น.

0
ตอบ
120
อ่าน


  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 03  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:00:23 น.

0
ตอบ
148
อ่าน


  การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 29  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:36:34 น.

0
ตอบ
146
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564

วันที่ 28  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11:08:33 น.

0
ตอบ
158
อ่าน


  การแผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 28  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:56:07 น.

0
ตอบ
140
อ่าน


  การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

วันที่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:45:31 น.

0
ตอบ
138
อ่าน


  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:33:52 น.

0
ตอบ
146
อ่าน


  ปฎิบัติงานประจำด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 20  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:31:26 น.

0
ตอบ
144
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานจ้าง

วันที่ 20  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10:57:45 น.

0
ตอบ
140
อ่าน


  รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 16  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:23:52 น.

0
ตอบ
153
อ่าน


  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15:24:37 น.

0
ตอบ
137
อ่าน


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:22:45 น.

0
ตอบ
133
อ่าน


  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 13:18:20 น.

0
ตอบ
154
อ่าน


  รายชื่อผูมีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 07  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 12:57:32 น.

0
ตอบ
167
อ่าน


  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 16:40:51 น.

0
ตอบ
218
อ่าน


  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรุู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-12/2564

วันที่ 02  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09:55:12 น.

0
ตอบ
216
อ่าน


  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 30  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:49:00 น.

0
ตอบ
181
อ่าน


  สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid-19

วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:22:55 น.

0
ตอบ
208
อ่าน


  ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา

วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:19:09 น.

0
ตอบ
252
อ่าน


  โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:24:29 น.

0
ตอบ
160
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:36:10 น.

0
ตอบ
201
อ่าน


  การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:25:11 น.

0
ตอบ
177
อ่าน


  การจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:17:54 น.

0
ตอบ
185
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณท์อื่น(เสากั้นทางเดินสแตนเลส) จำนวน 12 ต้น

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:05:28 น.

0
ตอบ
210
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:09:38 น.

0
ตอบ
182
อ่าน


  แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

วันที่ 03  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:33:57 น.

0
ตอบ
176
อ่าน


  สื่อข่าวสารเตือนภัยทางการเงินผ่านหอกระจายข่าว

วันที่ 03  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:24:49 น.

0
ตอบ
163
อ่าน


  ขอเชิญส่งทีมฟุตบอลร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564

วันที่ 24  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 10:07:57 น.

0
ตอบ
166
อ่าน


  คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ

วันที่ 24  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 09:45:02 น.

0
ตอบ
172
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5-6/2564

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 10:32:03 น.

0
ตอบ
159
อ่าน


  สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 10:07:05 น.

0
ตอบ
229
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 13:55:47 น.

0
ตอบ
181
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 13:53:12 น.

0
ตอบ
177
อ่าน


  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 22  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 09:35:05 น.

0
ตอบ
177
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการสำหรับติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง(รถกระเช้าไฟฟ้า)หมายเลขทะเบียน 81-4876 นศ

วันที่ 15  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 14:38:47 น.

0
ตอบ
213
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่ 08  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 10:24:59 น.

0
ตอบ
200
อ่าน


  ช่องทางการแจ้งเหตุุสาธารณภัยผ่าน Line Offical Account ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784

วันที่ 02  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  เวลา 11:26:05 น.

0
ตอบ
200
อ่าน


  มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:02:07 น.

0
ตอบ
200
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2564

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:54:32 น.

0
ตอบ
183
อ่าน


  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 28  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:49:30 น.

0
ตอบ
194
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1-2/2564

วันที่ 28  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:50:18 น.

0
ตอบ
206
อ่าน


  คุณหลวงชวนโหวต

วันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:28:10 น.

0
ตอบ
305
อ่าน


  เจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร"นครศรีธรรมราช สุจริต โปร่งใส ใส่ใจความพอเพียง

วันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16:12:08 น.

0
ตอบ
211
อ่าน


  ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โตวิด-19)

วันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:37:18 น.

0
ตอบ
219
อ่าน


  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2564

วันที่ 15  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:30:19 น.

0
ตอบ
224
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49-50/2563

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:49:53 น.

0
ตอบ
224
อ่าน


  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10:12:28 น.

0
ตอบ
212
อ่าน


  มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:57:22 น.

0
ตอบ
232
อ่าน


  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่งราชอาณาจักร (คราวที่ 9)

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09:35:03 น.

0
ตอบ
258
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:38:23 น.

0
ตอบ
223
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์การขอรับแบบพิมพืและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15:05:56 น.

0
ตอบ
231
อ่าน


  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:31:06 น.

0
ตอบ
202
อ่าน


  ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

วันที่ 06  มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:48:22 น.

0
ตอบ
206
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47-48/2563

วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:43:56 น.

0
ตอบ
216
อ่าน


  แนวทางการปฎิบัติในการยกเว้นค่าธรรเนียมกิจการที่ปิดตามมาตรการสั่่งปิดสถานที่ชั่วคราวเนื่องจากการแ2019พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:35:55 น.

0
ตอบ
177
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

วันที่ 28  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:11:49 น.

0
ตอบ
185
อ่าน


  สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:54:37 น.

0
ตอบ
196
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:18:27 น.

0
ตอบ
191
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563

วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:00:56 น.

0
ตอบ
281
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:54:11 น.

0
ตอบ
185
อ่าน


  คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

วันที่ 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:37:57 น.

0
ตอบ
194
อ่าน


  ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา

วันที่ 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:54:12 น.

0
ตอบ
200
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44-45/2563

วันที่ 09  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:46:21 น.

0
ตอบ
236
อ่าน


  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)

วันที่ 09  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:06:24 น.

0
ตอบ
204
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก อบจ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 08  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:30:04 น.

0
ตอบ
243
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 07  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:27:17 น.

0
ตอบ
209
อ่าน


  ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 02  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:21:27 น.

0
ตอบ
216
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 01  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:31:29 น.

0
ตอบ
229
อ่าน


  ข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอ้นตรายต่อสุขภาพ พ.ศ2563

วันที่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:53:18 น.

0
ตอบ
204
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2563

วันที่ 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:53:13 น.

0
ตอบ
211
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563

วันที่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:21:46 น.

0
ตอบ
210
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจัหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:28:57 น.

0
ตอบ
199
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/พ.ศ.2563

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:16:27 น.

0
ตอบ
206
อ่าน


  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:45:09 น.

0
ตอบ
217
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:07:11 น.

0
ตอบ
237
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:25:55 น.

0
ตอบ
226
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 04  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:46:57 น.

0
ตอบ
227
อ่าน


  งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:49:39 น.

0
ตอบ
215
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:42:52 น.

0
ตอบ
226
อ่าน


  งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:24:55 น.

0
ตอบ
212
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:15:56 น.

0
ตอบ
252
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2563

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:35:16 น.

0
ตอบ
253
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2563

วันที่ 07  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:25:55 น.

0
ตอบ
248
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-37/2563

วันที่ 02  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:42:26 น.

0
ตอบ
234
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:59:21 น.

0
ตอบ
245
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:37:50 น.

0
ตอบ
263
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:10:58 น.

0
ตอบ
231
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:13:55 น.

0
ตอบ
247
อ่าน


  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:09:59 น.

0
ตอบ
257
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:05:26 น.

0
ตอบ
256
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:00:23 น.

0
ตอบ
257
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 14:55:14 น.

0
ตอบ
253
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563

วันที่ 01  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:14:54 น.

0
ตอบ
248
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/พ.ศ.2563

วันที่ 01  กันยายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:00:16 น.

0
ตอบ
237
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-31/2563

วันที่ 28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:25:16 น.

0
ตอบ
275
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:44:11 น.

0
ตอบ
251
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดของประชาชนเกียวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอ้นตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....................

วันที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:01:11 น.

0
ตอบ
256
อ่าน


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอ้นตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....................อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี

วันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:52:01 น.

0
ตอบ
272
อ่าน


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอ้นตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....................อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี

วันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:24:11 น.

0
ตอบ
303
อ่าน


  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

วันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:40:01 น.

0
ตอบ
289
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 17:01:04 น.

0
ตอบ
289
อ่าน


  แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:03:46 น.

0
ตอบ
280
อ่าน


  รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

วันที่ 07  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:27:06 น.

0
ตอบ
281
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/พ.ศ.2563

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:59:59 น.

0
ตอบ
311
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/พ.ศ.2563

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:43:31 น.

0
ตอบ
284
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:53:55 น.

0
ตอบ
268
อ่าน


  กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม ระยะที่ 6)

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:28:12 น.

0
ตอบ
270
อ่าน


  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่งราชอาณาจักร (คราวที่ 4)

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:11:50 น.

0
ตอบ
260
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26-29 /2563

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:00:20 น.

0
ตอบ
301
อ่าน


  ราคาประมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563

วันที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:25:40 น.

0
ตอบ
294
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:23:44 น.

0
ตอบ
328
อ่าน


  จิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคจากยุง

วันที่ 14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:45:59 น.

0
ตอบ
301
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563

วันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:39:45 น.

0
ตอบ
292
อ่าน


  แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:47:33 น.

0
ตอบ
335
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล้ด ขนาด 3/8 นิ้ว) พร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 24 ลบ.ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:00:51 น.

0
ตอบ
269
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:54:07 น.

0
ตอบ
284
อ่าน


  กำหนดมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดมารตาการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม ระยะที่ 5)

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:19:41 น.

0
ตอบ
353
อ่าน


  การดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:46:27 น.

0
ตอบ
293
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:14:53 น.

0
ตอบ
323
อ่าน


  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:25:36 น.

0
ตอบ
356
อ่าน


  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วันที่ 02  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:55:17 น.

0
ตอบ
308
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:58:28 น.

0
ตอบ
374
อ่าน


  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงาสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสฬบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:56:50 น.

0
ตอบ
301
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูฯญ์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:20:51 น.

0
ตอบ
332
อ่าน


  การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด)

วันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:15:42 น.

0
ตอบ
411
อ่าน


  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:47:38 น.

0
ตอบ
346
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:30:23 น.

0
ตอบ
352
อ่าน


  กำหนดมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดมารตาการผ่อนคลาย (เพิ่มเติม ระยะที่ 4)

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:57:34 น.

0
ตอบ
421
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:31:03 น.

0
ตอบ
341
อ่าน


  สถิติผู้มารับบริการจาก อบต.นาโพธิ์ประจำเดือนตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 13:22:50 น.

0
ตอบ
327
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/พ.ศ.2563

วันที่ 04  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:18:01 น.

0
ตอบ
396
อ่าน


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพ.ศ.2563

วันที่ 02  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:56:17 น.

0
ตอบ
424
อ่าน


  ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:44:07 น.

0
ตอบ
325
อ่าน


  ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:37:26 น.

0
ตอบ
334
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/พ.ศ.2563

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:46:53 น.

0
ตอบ
355
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:27:55 น.

0
ตอบ
437
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 08  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:14:52 น.

0
ตอบ
382
อ่าน


  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 (ครึ่งปีแรก)

วันที่ 01  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:38:30 น.

0
ตอบ
378
อ่าน


  คำสั่งแต่งตั้งชุดปฎิบัติการระดับตำบล

วันที่ 30  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:09:27 น.

0
ตอบ
353
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563

วันที่ 28  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:25:56 น.

0
ตอบ
418
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่ 28  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:17:09 น.

0
ตอบ
376
อ่าน


  รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

วันที่ 27  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:27:56 น.

0
ตอบ
448
อ่าน


  รายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

วันที่ 27  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 16:16:03 น.

0
ตอบ
442
อ่าน


  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 27  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:26:05 น.

0
ตอบ
370
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 15:51:10 น.

0
ตอบ
519
อ่าน


  คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่1278/2563 เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 17  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:23:00 น.

0
ตอบ
384
อ่าน


  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:35:48 น.

0
ตอบ
594
อ่าน


  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 13  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:26:28 น.

0
ตอบ
428
อ่าน


  ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

วันที่ 10  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 11:19:58 น.

0
ตอบ
415
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-12/2563

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:21:38 น.

0
ตอบ
401
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:02:12 น.

0
ตอบ
431
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 08  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 09:14:56 น.

0
ตอบ
417
อ่าน


  ข้อควรปฎิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานณาปนกิจศพในสถานการณืโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 02  เมษายน  พ.ศ. 2563  เวลา 10:25:32 น.

0
ตอบ
402
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 15:08:18 น.

0
ตอบ
526
อ่าน


  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:17:51 น.

0
ตอบ
468
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:03:15 น.

0
ตอบ
415
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563

วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:53:09 น.

0
ตอบ
400
อ่าน


  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:14:21 น.

0
ตอบ
441
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 26  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 12:23:35 น.

0
ตอบ
369
อ่าน


  การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2563 " โครำเกมส์"

วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 16:10:31 น.

0
ตอบ
385
อ่าน


  กิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงาน

วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:38:04 น.

0
ตอบ
394
อ่าน


  รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:27:17 น.

0
ตอบ
361
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10:37:59 น.

0
ตอบ
401
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 13  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:46:04 น.

0
ตอบ
405
อ่าน


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14:24:37 น.

0
ตอบ
390
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 05  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:37:16 น.

0
ตอบ
527
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 02  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 17:08:13 น.

0
ตอบ
488
อ่าน


  สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 26  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 13:22:26 น.

0
ตอบ
426
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563

วันที่ 25  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 11:13:27 น.

0
ตอบ
485
อ่าน


  ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์

วันที่ 21  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 16:10:59 น.

0
ตอบ
436
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 21  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 10:06:36 น.

0
ตอบ
389
อ่าน


  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 19  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 10:00:34 น.

0
ตอบ
413
อ่าน


  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563

วันที่ 18  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 11:16:02 น.

0
ตอบ
407
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 11:58:21 น.

0
ตอบ
444
อ่าน


  ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 05  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 09:20:44 น.

0
ตอบ
551
อ่าน


  ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 03  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  เวลา 13:35:23 น.

0
ตอบ
435
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 16:44:28 น.

0
ตอบ
491
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:12:06 น.

0
ตอบ
596
อ่าน


  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 28  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:07:48 น.

0
ตอบ
671
อ่าน


  มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563

วันที่ 16  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:20:58 น.

0
ตอบ
626
อ่าน


  การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:15:12 น.

0
ตอบ
526
อ่าน


  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2563

วันที่ 07  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11:52:56 น.

0
ตอบ
567
อ่าน


  ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-lerning)

วันที่ 03  มกราคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09:55:04 น.

0
ตอบ
521
อ่าน


  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 13  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:10:02 น.

0
ตอบ
601
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:31:34 น.

0
ตอบ
585
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 04  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:29:40 น.

0
ตอบ
524
อ่าน


  ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:24:51 น.

0
ตอบ
579
อ่าน


  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:33:22 น.

0
ตอบ
552
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 13:36:13 น.

0
ตอบ
627
อ่าน


  การสรรหาผู้มีคุณปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:17:52 น.

0
ตอบ
589
อ่าน


  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:11:06 น.

0
ตอบ
595
อ่าน


  โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562

วันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10:35:34 น.

0
ตอบ
594
อ่าน


  การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 06  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 15:28:39 น.

0
ตอบ
799
อ่าน


  แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 05  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:51:59 น.

0
ตอบ
573
อ่าน


  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

วันที่ 01  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 12:59:46 น.

0
ตอบ
574
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2562

วันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 16:13:33 น.

0
ตอบ
574
อ่าน


  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:00:27 น.

0
ตอบ
607
อ่าน


  การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:35:50 น.

0
ตอบ
594
อ่าน


  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับเรื่องประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:22:32 น.

0
ตอบ
674
อ่าน


  จิตอาสาทำความสะอาด และพัฒนาสวนสาธารณะสระน้ำหนองโยก

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:09:03 น.

0
ตอบ
643
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 02  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:00:12 น.

0
ตอบ
598
อ่าน


  รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลาง

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 16:18:35 น.

0
ตอบ
690
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2562

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10:05:43 น.

0
ตอบ
691
อ่าน


  โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 24  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10:45:58 น.

0
ตอบ
712
อ่าน


  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 24  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10:23:41 น.

0
ตอบ
659
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:16:07 น.

0
ตอบ
736
อ่าน


  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:08:39 น.

0
ตอบ
695
อ่าน


  ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 วันที่ 2562

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 15:50:45 น.

0
ตอบ
711
อ่าน


  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10:55:58 น.

0
ตอบ
636
อ่าน


  ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าด้วยการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562

วันที่ 05  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:41:31 น.

0
ตอบ
752
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/พ.ศ.2562

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 15:47:07 น.

0
ตอบ
607
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 02  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09:56:43 น.

0
ตอบ
625
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโพธิ์

วันที่ 07  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:23:34 น.

0
ตอบ
654
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 02  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:33:42 น.

0
ตอบ
687
อ่าน


  ขอให้ซ่อมแซมถนน

วันที่ 30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:32:47 น.

0
ตอบ
693
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:39:40 น.

0
ตอบ
820
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:15:51 น.

0
ตอบ
730
อ่าน


  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09:45:43 น.

0
ตอบ
768
อ่าน


  ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:06:40 น.

0
ตอบ
1177
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 13:25:31 น.

0
ตอบ
862
อ่าน


  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 02  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:13:35 น.

0
ตอบ
750
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ครั้งที่ 3) (เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:33:13 น.

0
ตอบ
796
อ่าน


  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:28:30 น.

0
ตอบ
836
อ่าน


  จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณวัดควนสุทธาราม หมู่ที่1 ตำบลนาโพธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 12:04:34 น.

0
ตอบ
958
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น"ประชาชนจิตอาสา"

วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:14:09 น.

0
ตอบ
962
อ่าน


  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:47:47 น.

0
ตอบ
878
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:53:36 น.

0
ตอบ
980
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:55:34 น.

0
ตอบ
910
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 08  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 16:21:27 น.

0
ตอบ
959
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 07  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:39:10 น.

0
ตอบ
856
อ่าน


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:44:48 น.

0
ตอบ
922
อ่าน


  จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 30  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 11:01:13 น.

0
ตอบ
870
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 13:10:01 น.

0
ตอบ
841
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 09  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14:18:41 น.

0
ตอบ
971
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 16:01:44 น.

0
ตอบ
1060
อ่าน


  วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 15:20:33 น.

0
ตอบ
1112
อ่าน


  คู่มือแนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่

วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:53:12 น.

0
ตอบ
911
อ่าน


  เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2562

วันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:31:40 น.

0
ตอบ
1000
อ่าน


  คู่มือการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยสำหรับประชาชน

วันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 08:34:12 น.

0
ตอบ
954
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:28:00 น.

0
ตอบ
912
อ่าน


  น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันท้องถิ่นไทย 2562

วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:57:18 น.

0
ตอบ
1079
อ่าน


  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:06:49 น.

0
ตอบ
910
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:45:01 น.

0
ตอบ
872
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 06  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:10:22 น.

0
ตอบ
906
อ่าน


  บริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 06  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:41:30 น.

0
ตอบ
999
อ่าน


  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:49:01 น.

0
ตอบ
1066
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วันที่ 04  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:22:17 น.

0
ตอบ
1040
อ่าน


  ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก

วันที่ 27  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  เวลา 09:28:00 น.

0
ตอบ
897
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 22  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  เวลา 11:40:12 น.

0
ตอบ
1066
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 12  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  เวลา 10:24:38 น.

0
ตอบ
1042
อ่าน


  หนังสือฐานความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง

วันที่ 08  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  เวลา 11:11:41 น.

0
ตอบ
1073
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 06  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  เวลา 10:18:59 น.

0
ตอบ
894
อ่าน


  โครงการ " ๑ อบต.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม "

วันที่ 28  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14:22:00 น.

0
ตอบ
1346
อ่าน


  กิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งมอบรอยยิ้มให้ชุมชน

วันที่ 09  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13:57:59 น.

0
ตอบ
1018
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:36:41 น.

0
ตอบ
1041
อ่าน


  ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:06:02 น.

0
ตอบ
1161
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 07  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:53:31 น.

0
ตอบ
1035
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 04  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:27:57 น.

0
ตอบ
1039
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 04  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:26:31 น.

0
ตอบ
857
อ่าน


  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.นาโพธิ์

วันที่ 02  มกราคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:44:23 น.

0
ตอบ
969
อ่าน


  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:20:52 น.

0
ตอบ
1080
อ่าน


  โครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์

วันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09:44:05 น.

0
ตอบ
1026
อ่าน


  โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waster) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09:54:31 น.

0
ตอบ
1952
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09:23:33 น.

0
ตอบ
1172
อ่าน


  เทศบาลตำบลที่วังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 20  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 16:03:49 น.

0
ตอบ
1040
อ่าน


  ส่งสาวงามเข้าประกวดธิดาเกษตรและธิดาเกษตรเกินร้อยในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:06:46 น.

0
ตอบ
1110
อ่าน


  สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ

วันที่ 12  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:02:46 น.

0
ตอบ
1115
อ่าน


  การขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562

วันที่ 06  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 16:26:06 น.

0
ตอบ
851
อ่าน


  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08:24:18 น.

0
ตอบ
1337
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561)

วันที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 14:42:28 น.

0
ตอบ
1131
อ่าน


  รายชื่อองค์กรที่สิทธิแนะนำชื่อบุคคลากรเพื่อรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 08  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10:27:02 น.

0
ตอบ
1212
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 07  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09:02:36 น.

0
ตอบ
1294
อ่าน


  คุูู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

วันที่ 05  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 16:28:44 น.

0
ตอบ
1279
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:45:49 น.

0
ตอบ
1227
อ่าน


  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:41:56 น.

0
ตอบ
1113
อ่าน


  ขอเชิยรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:58:19 น.

0
ตอบ
1056
อ่าน


  การจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

วันที่ 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 13:47:42 น.

0
ตอบ
1168
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ทุนการศึกษาปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:00:54 น.

0
ตอบ
1276
อ่าน


  การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 17  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:41:14 น.

0
ตอบ
1131
อ่าน


  กิจกรรมงานพิธีวันปิยมหาราช

วันที่ 16  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:35:40 น.

0
ตอบ
1224
อ่าน


  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 16  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:12:02 น.

0
ตอบ
1185
อ่าน


  ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางในเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 11  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:58:57 น.

0
ตอบ
1073
อ่าน


  ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางในเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 11  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:56:01 น.

0
ตอบ
1083
อ่าน


  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 16:09:19 น.

0
ตอบ
1107
อ่าน


  ประกาศรุููปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:46:59 น.

0
ตอบ
1118
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 16:29:54 น.

0
ตอบ
1078
อ่าน


  เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 02  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 08:58:06 น.

0
ตอบ
1173
อ่าน


  กิจกรรมรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 15:58:38 น.

0
ตอบ
1311
อ่าน


  รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 11:00:40 น.

0
ตอบ
1083
อ่าน


  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 24  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 15:09:02 น.

0
ตอบ
1223
อ่าน


  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ อบต.นาโพธิ์

วันที่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 14:56:14 น.

0
ตอบ
1294
อ่าน


  ข้อบังคับ อบต.นาโพธิ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.นาโพธิ์

วันที่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 14:55:00 น.

0
ตอบ
1137
อ่าน


  แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันที่ 12  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10:35:59 น.

0
ตอบ
1207
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 15:27:31 น.

0
ตอบ
1218
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10:06:00 น.

0
ตอบ
1191
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application

วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09:12:39 น.

0
ตอบ
1241
อ่าน


  รายงานการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561)

วันที่ 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:58:32 น.

0
ตอบ
1119
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์หนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573)

วันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:37:29 น.

0
ตอบ
1274
อ่าน


  คำแนะนำกรมอนามัยด้านกรส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอปท.

วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:19:20 น.

0
ตอบ
1218
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:23:12 น.

0
ตอบ
1313
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:32:46 น.

0
ตอบ
1185
อ่าน


  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 13:57:06 น.

0
ตอบ
1415
อ่าน


  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 08:04:22 น.

0
ตอบ
1275
อ่าน


  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 07  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09:39:32 น.

0
ตอบ
1215
อ่าน


  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:25:43 น.

0
ตอบ
1275
อ่าน


  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 12:57:24 น.

0
ตอบ
1306
อ่าน


  ปลูกต้นไม้ บริเวณสายบ้านเกาะยวน-หนองแร้ง (บ้านนายแหลม รัตนพันธ์)

วันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 12:31:48 น.

0
ตอบ
1288
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:46:01 น.

0
ตอบ
1159
อ่าน


  รานงานสถานการณ์โรคมือเท้าปากในเด็กต่ำกว่า 5 ปี

วันที่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:16:22 น.

0
ตอบ
1217
อ่าน


  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฯ

วันที่ 24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 13:19:35 น.

0
ตอบ
1423
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:22:36 น.

0
ตอบ
1210
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:15:42 น.

0
ตอบ
1419
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:48:26 น.

0
ตอบ
1591
อ่าน


  การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 16:10:28 น.

0
ตอบ
1279
อ่าน


  การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 16:10:26 น.

0
ตอบ
1303
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 16:07:56 น.

0
ตอบ
1321
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 15:44:22 น.

0
ตอบ
1278
อ่าน


  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

วันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 13:00:16 น.

0
ตอบ
1299
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัข-แมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 12  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08:55:28 น.

0
ตอบ
1343
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 06  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 15:44:33 น.

0
ตอบ
1388
อ่าน


  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561

วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:05:02 น.

0
ตอบ
1455
อ่าน


  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานทุ่งสง เมืองชุมทาง "เมืองต้องห้าม...พลาด"

วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:16:20 น.

0
ตอบ
1427
อ่าน


  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 08:49:05 น.

0
ตอบ
1459
อ่าน


  การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2561

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09:40:31 น.

0
ตอบ
1383
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 11  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 11:20:34 น.

0
ตอบ
1526
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 12:55:18 น.

0
ตอบ
1606
อ่าน


  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10:18:10 น.

0
ตอบ
1615
อ่าน


  การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกกิจกรรมเตรียมเข้าทำงาน

วันที่ 03  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10:18:00 น.

0
ตอบ
1349
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:25:55 น.

0
ตอบ
1842
อ่าน


  โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย

วันที่ 14  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15:10:45 น.

0
ตอบ
1520
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ

วันที่ 08  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:11:56 น.

0
ตอบ
1698
อ่าน


  ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน

วันที่ 08  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:20:26 น.

0
ตอบ
1542
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ

วันที่ 08  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:17:44 น.

0
ตอบ
1461
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 ปีการศึกษ 2561

วันที่ 08  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:14:15 น.

0
ตอบ
1672
อ่าน


  การเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 16:16:51 น.

0
ตอบ
1412
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 10:37:41 น.

0
ตอบ
1437
อ่าน


  คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 20  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 13:43:19 น.

0
ตอบ
1502
อ่าน


  บัญชีรายชื่อบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอทุ่งสง ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 15  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 11:37:39 น.

0
ตอบ
1395
อ่าน


  ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 14  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 09:10:19 น.

0
ตอบ
1293
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์

วันที่ 14  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 09:04:56 น.

0
ตอบ
1282
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 12  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 11:48:31 น.

0
ตอบ
1354
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์

วันที่ 09  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 14:08:17 น.

0
ตอบ
1265
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 07  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 10:33:12 น.

0
ตอบ
1397
อ่าน


  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

วันที่ 07  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 09:04:09 น.

0
ตอบ
1266
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 01  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 10:47:16 น.

0
ตอบ
1327
อ่าน


  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 23  มกราคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10:25:32 น.

0
ตอบ
1385
อ่าน


  ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2561

วันที่ 08  มกราคม  พ.ศ. 2561  เวลา 11:36:31 น.

0
ตอบ
1652
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

วันที่ 05  มกราคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:54:30 น.

0
ตอบ
1580
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา) รุ่นที่ 131

วันที่ 05  มกราคม  พ.ศ. 2561  เวลา 14:09:47 น.

0
ตอบ
1456
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และร่วมทำบุญตักบาตร ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:44:25 น.

0
ตอบ
1380
อ่าน


  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:52:23 น.

0
ตอบ
1354
อ่าน


  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

วันที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:15:45 น.

0
ตอบ
1492
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์

วันที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:46:53 น.

0
ตอบ
1378
อ่าน


  การออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะประจำปี 2560

วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 11:23:12 น.

0
ตอบ
1401
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 06  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 13:42:43 น.

0
ตอบ
1338
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ

วันที่ 06  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:27:19 น.

0
ตอบ
1437
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 16  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 16:00:11 น.

0
ตอบ
1885
อ่าน


  รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 16  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:51:05 น.

0
ตอบ
1448
อ่าน


  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:26:19 น.

0
ตอบ
1609
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก"รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก"

วันที่ 11  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:22:12 น.

0
ตอบ
1554
อ่าน


  การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:32:59 น.

0
ตอบ
1499
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 11:34:11 น.

0
ตอบ
1532
อ่าน


  โครงการเยี่ยมบ้านให้กำลังใจแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:46:58 น.

0
ตอบ
1461
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 26  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 14:18:42 น.

0
ตอบ
1425
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 12  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:21:14 น.

0
ตอบ
2143
อ่าน


  โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

วันที่ 08  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:53:42 น.

0
ตอบ
2007
อ่าน


  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มโนราห์ วันที่ 9 กันยายน 2560

วันที่ 05  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 21:20:02 น.

0
ตอบ
1438
อ่าน


  ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของอบต.นาโพธิ์

วันที่ 05  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา 20:52:38 น.

0
ตอบ
1398
อ่าน


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลคนพิการ

วันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 15:11:20 น.

0
ตอบ
1541
อ่าน


  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนังานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 16:05:50 น.

0
ตอบ
1606
อ่าน


  การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ

วันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:32:08 น.

0
ตอบ
1365
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 22  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:35:18 น.

0
ตอบ
1404
อ่าน


  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:43:58 น.

0
ตอบ
1375
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:49:16 น.

0
ตอบ
1492
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561" และผู้หญิงเก่งปี 2561

วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:22:48 น.

0
ตอบ
1326
อ่าน


  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์

วันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:08:41 น.

0
ตอบ
1536
อ่าน


  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 16:13:30 น.

0
ตอบ
1675
อ่าน


  โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13:24:14 น.

0
ตอบ
1404
อ่าน


  โครงการอบรมให้ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:19:39 น.

0
ตอบ
1951
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:04:30 น.

0
ตอบ
1530
อ่าน


  โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13:58:50 น.

0
ตอบ
1500
อ่าน


  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 15:30:35 น.

0
ตอบ
1498
อ่าน


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนชุมชน(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:19:11 น.

0
ตอบ
1397
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:14:56 น.

0
ตอบ
1336
อ่าน


  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:23:58 น.

0
ตอบ
1367
อ่าน


  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

วันที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:17:56 น.

0
ตอบ
1377
อ่าน


  โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560

วันที่ 05  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:11:27 น.

0
ตอบ
1343
อ่าน


  ขอเชิญร่วมทำดอกไม้จันทร์

วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:44:54 น.

0
ตอบ
1465
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 22  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 12:03:31 น.

0
ตอบ
1208
อ่าน


  การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 17:10:22 น.

0
ตอบ
1264
อ่าน


  ประชุุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 11:40:28 น.

0
ตอบ
1216
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:50:42 น.

0
ตอบ
1556
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 12  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 11:51:11 น.

0
ตอบ
1416
อ่าน


  โครงการ"ผู้ว่าเดินดินกินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน

วันที่ 08  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:08:08 น.

0
ตอบ
1515
อ่าน


  ขอเชิญมีส่วนร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู"เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 05  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 16:04:15 น.

0
ตอบ
1611
อ่าน


  ฝึกอบรมจัดดอกไม้และผูกผ้า

วันที่ 26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:23:41 น.

0
ตอบ
1394
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

วันที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:57:08 น.

0
ตอบ
1408
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

วันที่ 24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13:45:30 น.

0
ตอบ
1442
อ่าน


  โครงการร่วมใจปลูกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:45:22 น.

0
ตอบ
3056
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:08:57 น.

0
ตอบ
1475
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

วันที่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:42:45 น.

0
ตอบ
1492
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13:10:07 น.

0
ตอบ
2034
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2560)

วันที่ 25  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:25:14 น.

0
ตอบ
1339
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

วันที่ 25  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:15:32 น.

0
ตอบ
1398
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 15:21:11 น.

0
ตอบ
1588
อ่าน


  โครงการ Big Cleening Day

วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 13:40:54 น.

0
ตอบ
1526
อ่าน


  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโพธิ์

วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:50:15 น.

0
ตอบ
1444
อ่าน


  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

วันที่ 12  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:06:42 น.

0
ตอบ
1674
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2560

วันที่ 12  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:22:15 น.

0
ตอบ
1475
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 05  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 13:27:09 น.

0
ตอบ
1427
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 04  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10:05:27 น.

0
ตอบ
1513
อ่าน


  ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกคน

วันที่ 03  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:23:11 น.

0
ตอบ
1505
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 29  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:02:01 น.

0
ตอบ
1449
อ่าน


  โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:52:13 น.

0
ตอบ
1358
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:03:25 น.

0
ตอบ
1423
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 15:32:54 น.

0
ตอบ
1617
อ่าน


  โครงการนาโพธิ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:16:18 น.

0
ตอบ
1332
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017

วันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:29:17 น.

0
ตอบ
1337
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:58:38 น.

0
ตอบ
1480
อ่าน


  ประชุุมเวทีประชาคมตำบลนาโพธิ์

วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:11:34 น.

0
ตอบ
1417
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 14:30:17 น.

0
ตอบ
1908
อ่าน


  โครงการ นาโพธิ์ร่วมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนไทย ด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน

วันที่ 01  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13:26:44 น.

0
ตอบ
1470
อ่าน


  ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  เวลา 14:11:29 น.

0
ตอบ
1410
อ่าน


  กิจกรรมร่วมนโนบายนายกรัฐมนตรีออกกำลังกายวันพุธ

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  เวลา 10:15:37 น.

0
ตอบ
1315
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 09  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  เวลา 09:33:15 น.

0
ตอบ
1446
อ่าน


  สำรวจเด็กเล้กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์

วันที่ 02  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  เวลา 15:07:48 น.

0
ตอบ
1306
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา 11:05:18 น.

0
ตอบ
1386
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 16  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10:57:03 น.

0
ตอบ
1435
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา 09:22:06 น.

0
ตอบ
1415
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:48:37 น.

0
ตอบ
1311
อ่าน


  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559

วันที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09:55:32 น.

0
ตอบ
1347
อ่าน


  การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

วันที่ 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:13:18 น.

0
ตอบ
1347
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 20  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:46:26 น.

0
ตอบ
1354
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 16  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:46:32 น.

0
ตอบ
1527
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:31:36 น.

0
ตอบ
1398
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 01  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:46:56 น.

0
ตอบ
1372
อ่าน


  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์(ข้าวสารอาหารแห้ง)

วันที่ 29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:41:51 น.

0
ตอบ
1478
อ่าน


  แจ้งนัดประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

วันที่ 29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 09:26:23 น.

0
ตอบ
1391
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 14:33:27 น.

0
ตอบ
1375
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:53:54 น.

0
ตอบ
1453
อ่าน


  การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:04:40 น.

0
ตอบ
1381
อ่าน


  การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:04:40 น.

0
ตอบ
1315
อ่าน


  โครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรม 89 รูปถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 13:21:17 น.

0
ตอบ
1597
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:31:44 น.

0
ตอบ
1351
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

วันที่ 09  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:23:46 น.

0
ตอบ
1300
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)และแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 03  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:20:38 น.

0
ตอบ
1350
อ่าน


  โครงการ นาโพธิ์ร่วมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนไทย ด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 13:30:12 น.

0
ตอบ
1321
อ่าน


  ขอเชิญประชุม

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 09:55:21 น.

0
ตอบ
1408
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - คนพิการรับเงินสด

วันที่ 01  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:37:03 น.

0
ตอบ
1282
อ่าน


  ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุปี 60 และ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 60

วันที่ 31  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:11:38 น.

0
ตอบ
1461
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามถวายอาลัย

วันที่ 27  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13:12:21 น.

0
ตอบ
1313
อ่าน


  การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 25  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:28:26 น.

0
ตอบ
1402
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Local Government Summit 2016

วันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13:34:07 น.

0
ตอบ
1313
อ่าน


  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

วันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:21:10 น.

0
ตอบ
1373
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:15:21 น.

0
ตอบ
1413
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ประเพณีชักพระ

วันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09:45:37 น.

0
ตอบ
1381
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก(Infographic) ไอโอดีน

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 14:11:05 น.

0
ตอบ
1469
อ่าน


  ขอเชิญส่งผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาเข้ารับการตรวจคัดกรอง

วันที่ 26  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 09:53:23 น.

0
ตอบ
1470
อ่าน


  หนังสือเรื่อง "ครอบครัว...ต้องมาก่อน (Family comes first)"

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:37:19 น.

0
ตอบ
1496
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 (สื่อโปสเตอร์ และแผ่นพับ)

วันที่ 15  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 09:39:33 น.

0
ตอบ
1476
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:42:12 น.

0
ตอบ
1949
อ่าน


  สำนักงานเทศบาลตำบลที่วังประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:49:52 น.

0
ตอบ
1379
อ่าน


  โครงการรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน

วันที่ 13  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:14:10 น.

0
ตอบ
1441
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง

วันที่ 13  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 13:09:44 น.

0
ตอบ
1324
อ่าน


  ขอชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 13  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:17:22 น.

0
ตอบ
1467
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

วันที่ 13  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:39:35 น.

0
ตอบ
1431
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2

วันที่ 26  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:19:41 น.

0
ตอบ
1472
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2560 " และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น" ปี 2560

วันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:50:38 น.

0
ตอบ
1451
อ่าน


  ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:40:57 น.

0
ตอบ
1354
อ่าน


  เชิญชวนบุคลากรของอปท.ส่งคำขวัญเข้าประกวด

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:46:20 น.

0
ตอบ
1484
อ่าน


  การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:22:12 น.

0
ตอบ
1441
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09:48:47 น.

0
ตอบ
1376
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:15:02 น.

0
ตอบ
1504
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบอปท.

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 15:01:26 น.

0
ตอบ
1532
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบอปท.

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 15:01:25 น.

0
ตอบ
1334
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 09  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09:22:31 น.

0
ตอบ
1588
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ระดมหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

วันที่ 05  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 15:01:33 น.

0
ตอบ
1400
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 05  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:29:47 น.

0
ตอบ
1310
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน " (ปลูกต้นไม้)

วันที่ 05  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09:35:16 น.

0
ตอบ
1404
อ่าน


  กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการรับเงินสด

วันที่ 04  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:23:35 น.

0
ตอบ
1304
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้พิการ

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:37:21 น.

0
ตอบ
1451
อ่าน


  รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:03:46 น.

0
ตอบ
1430
อ่าน


  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

วันที่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:35:12 น.

0
ตอบ
1433
อ่าน


  ให้มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:52:39 น.

0
ตอบ
1386
อ่าน


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งพนักงานบัญชี

วันที่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 15:06:46 น.

0
ตอบ
1479
อ่าน


  ให้ประชาชนนำสุนัข - แมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:10:23 น.

0
ตอบ
1429
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 06  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 15:03:36 น.

0
ตอบ
1457
อ่าน


  อบต.นาหลวงเสนประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

วันที่ 04  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09:57:57 น.

0
ตอบ
1631
อ่าน


  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสายบ้านไสหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 14:29:27 น.

0
ตอบ
1341
อ่าน


  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนบ้านนาหวัน - ควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ (ตอน 3)

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 14:24:37 น.

0
ตอบ
1344
อ่าน


  ประกาศราคากลาง โครงการถมดินปรับพื้นที่หนองแสง (บริเวณบ้านนายประภาส พรหมทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 14:21:00 น.

0
ตอบ
1338
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกจังหวัด

วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:21:48 น.

0
ตอบ
1501
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แผนยุทธศาสตรฺการพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:34:15 น.

0
ตอบ
1430
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นตาสับปะรด แอปพลิเคชั่นดาวเหนือ และแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ

วันที่ 22  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 14:23:53 น.

0
ตอบ
1416
อ่าน


  ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯรุ่นที่ 129)

วันที่ 22  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 13:30:45 น.

0
ตอบ
1373
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อข้าวหอมมะลิตรา A-Rice

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 14:35:26 น.

0
ตอบ
1421
อ่าน


  ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถ(เลขสวย)จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 14:22:37 น.

0
ตอบ
1344
อ่าน


  ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารฝึกอบรมวิทยากร ครู ก. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 09:38:04 น.

0
ตอบ
1506
อ่าน


  จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 13:11:03 น.

0
ตอบ
1352
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เมืองนี้ฉันรัก หรือ We Love Cities "

วันที่ 17  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:15:31 น.

0
ตอบ
1575
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์การดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันที่ 17  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 10:51:37 น.

0
ตอบ
1424
อ่าน


  การร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ

วันที่ 09  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:30:27 น.

0
ตอบ
1375
อ่าน


  รายงานงบการเงิน ปี 2558

วันที่ 09  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:05:29 น.

0
ตอบ
1348
อ่าน


  โครงการประเมินประสิทธิภาพท้องถิ่น

วันที่ 08  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 14:02:57 น.

0
ตอบ
1344
อ่าน


  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันที่ 08  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 08:52:39 น.

0
ตอบ
1319
อ่าน


  งานจดทะเบียนพาณิชย์

วันที่ 01  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:52:46 น.

0
ตอบ
1341
อ่าน


  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการรับเงินสด

วันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:16:10 น.

0
ตอบ
1370
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:22:11 น.

0
ตอบ
1347
อ่าน


  ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559

วันที่ 26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13:58:31 น.

0
ตอบ
1394
อ่าน


  ประกาศควบคุมโรคเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน

วันที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:37:04 น.

0
ตอบ
1339
อ่าน


  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559

วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:58:24 น.

0
ตอบ
1357
อ่าน


  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559

วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:58:24 น.

0
ตอบ
1410
อ่าน


  โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2559

วันที่ 29  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 13:28:52 น.

0
ตอบ
1439
อ่าน


  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์การสตรี ประจำปี 2559

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:05:43 น.

0
ตอบ
1331
อ่าน


  การออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์และพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:19:47 น.

0
ตอบ
1482
อ่าน


  การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

วันที่ 08  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 11:59:08 น.

0
ตอบ
1708
อ่าน


  ประชุมกลุ่มน้ำประปา ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:48:32 น.

0
ตอบ
1385
อ่าน


  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:51:51 น.

0
ตอบ
1365
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2559

วันที่ 11  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:56:28 น.

0
ตอบ
1456
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน

วันที่ 11  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:40:51 น.

0
ตอบ
1432
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 09  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 15:47:23 น.

0
ตอบ
1524
อ่าน


  กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการรับเงินสด เดือนเมษายน

วันที่ 09  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:24:11 น.

0
ตอบ
1434
อ่าน


  ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ 07  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 15:01:54 น.

0
ตอบ
1491
อ่าน


  กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการรับเงินสด

วันที่ 03  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:05:33 น.

0
ตอบ
1451
อ่าน


  ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ 29  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559  เวลา 13:35:13 น.

0
ตอบ
1588
อ่าน


  โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน(พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมู่ที่ 1

วันที่ 24  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559  เวลา 11:00:18 น.

0
ตอบ
1458
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 17  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559  เวลา 14:45:24 น.

0
ตอบ
1508
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

วันที่ 12  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559  เวลา 11:43:03 น.

0
ตอบ
1495
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559

วันที่ 11  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559  เวลา 10:35:20 น.

0
ตอบ
1562
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา

วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:11:04 น.

0
ตอบ
1651
อ่าน


  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ - คนพิการรับเงินสด

วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13:42:03 น.

0
ตอบ
1301
อ่าน


  กำหนดรับชำระภาษี

วันที่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13:33:33 น.

0
ตอบ
1385
อ่าน


  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านเกาะปราง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 14  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:26:26 น.

0
ตอบ
1384
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 22:49:56 น.

0
ตอบ
1641
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยเลี้ยงความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 22:47:23 น.

0
ตอบ
1621
อ่าน


  เปลี่ยนแปลงกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 22:42:58 น.

0
ตอบ
1417
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 11:37:04 น.

0
ตอบ
1533
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

วันที่ 05  มกราคม  พ.ศ. 2559  เวลา 12:46:39 น.

0
ตอบ
1521
อ่าน


  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

วันที่ 28  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:41:52 น.

0
ตอบ
1253
อ่าน


  โครงการจัดงานปีใหม่ประจำปี 2559

วันที่ 28  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14:59:31 น.

0
ตอบ
1395
อ่าน


  การรณรงค์ให้ท้องถิ่นปลอดโฟม

วันที่ 24  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 13:14:07 น.

0
ตอบ
1855
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

วันที่ 24  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:58:52 น.

0
ตอบ
1391
อ่าน


  ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558

วันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14:08:05 น.

0
ตอบ
1411
อ่าน


  การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาค

วันที่ 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 09:54:00 น.

0
ตอบ
1438
อ่าน


  ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น

วันที่ 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 16:34:07 น.

0
ตอบ
1357
อ่าน


  การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง

วันที่ 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 16:22:00 น.

0
ตอบ
1394
อ่าน


  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 03  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:41:13 น.

0
ตอบ
1397
อ่าน


  ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2558

วันที่ 01  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 09:36:53 น.

0
ตอบ
1512
อ่าน


  ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์

วันที่ 01  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 09:14:27 น.

0
ตอบ
1412
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้

วันที่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา 12:53:29 น.

0
ตอบ
1435
อ่าน


  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

วันที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา 16:22:27 น.

0
ตอบ
1397
อ่าน


  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา 11:47:29 น.

0
ตอบ
1393
อ่าน


  ประกาศเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง

วันที่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา 17:49:45 น.

0
ตอบ
1430
อ่าน


  ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา 17:37:28 น.

0
ตอบ
1399
อ่าน


  ประกาศเรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา 16:46:20 น.

0
ตอบ
1511
อ่าน


  กิจกรรมลอยกระทงปี 2558

วันที่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา 10:14:57 น.

0
ตอบ
1396
อ่าน


  ขอเชิญส่งทีมแอโนบิกเข้าร่วมแข่งขัน

วันที่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา 09:59:15 น.

0
ตอบ
1387
อ่าน


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2560

วันที่ 02  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  เวลา 14:33:42 น.

0
ตอบ
1538
อ่าน


  กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

วันที่ 30  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14:07:37 น.

0
ตอบ
1437
อ่าน


  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:36:35 น.

0
ตอบ
1363
อ่าน


  กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:27:23 น.

0
ตอบ
1425
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การรับบริการตามโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 11:51:16 น.

0
ตอบ
1418
อ่าน


  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 21  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 16:11:35 น.

0
ตอบ
1370
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการขอรับสิทธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:38:08 น.

0
ตอบ
1353
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 11:34:30 น.

0
ตอบ
1452
อ่าน


  การแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 13:10:07 น.

0
ตอบ
1417
อ่าน


  งานชักพระ

วันที่ 01  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14:54:13 น.

0
ตอบ
1372
อ่าน


  พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

วันที่ 01  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14:49:49 น.

0
ตอบ
1552
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์

วันที่ 01  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14:44:33 น.

0
ตอบ
1383
อ่าน


  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ (การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน)

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2558  เวลา 11:58:47 น.

0
ตอบ
1550
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2558  เวลา 11:37:05 น.

0
ตอบ
1388
อ่าน


  ประกาศให้ประชาชนนำสุนัข - แมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2558  เวลา 16:23:42 น.

0
ตอบ
1521
อ่าน


  เปิดลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาท/เดือน

วันที่ 14  กันยายน  พ.ศ. 2558  เวลา 10:13:29 น.

0
ตอบ
1448
อ่าน


  โครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 03  กันยายน  พ.ศ. 2558  เวลา 14:40:15 น.

0
ตอบ
1507
อ่าน


  โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

วันที่ 01  กันยายน  พ.ศ. 2558  เวลา 15:47:38 น.

0
ตอบ
1436
อ่าน


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 11:10:13 น.

0
ตอบ
1437
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

วันที่ 28  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:26:06 น.

0
ตอบ
1525
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคล/องค์กรที่สมควรได้รับรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 11:09:29 น.

0
ตอบ
1450
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2558

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:32:46 น.

0
ตอบ
1516
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์เกียวกับการดำเนินงานกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:15:16 น.

0
ตอบ
1487
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 09:28:44 น.

0
ตอบ
1477
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:08:12 น.

0
ตอบ
1392
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคม (อบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้สดและการผูกผ้าประดับ)

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:38:32 น.

0
ตอบ
1280
อ่าน


  ขอเชิญชมงาน"สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน"ประจำปี 2558

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:02:41 น.

0
ตอบ
1429
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.2558

วันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14:39:26 น.

0
ตอบ
1368
อ่าน


  กิจกรรมปล่อยปลาวันแม่

วันที่ 07  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:35:42 น.

0
ตอบ
1358
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:17:34 น.

0
ตอบ
1436
อ่าน


  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

วันที่ 06  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:01:42 น.

0
ตอบ
1431
อ่าน


  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

วันที่ 03  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:17:48 น.

0
ตอบ
1379
อ่าน


  กำหนดการโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 ณ วัดควนสุธาราม ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 11:18:12 น.

0
ตอบ
1550
อ่าน


  ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:16:16 น.

0
ตอบ
1388
อ่าน


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ( นักบริหารงานทั่วไป 6 )

วันที่ 17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:14:25 น.

0
ตอบ
1379
อ่าน


  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 24 กรกฏาคม 2558

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:10:35 น.

0
ตอบ
1586
อ่าน


  ประกาศราคากลาง โครงกลางปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน - บ้านควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 16:01:01 น.

0
ตอบ
1406
อ่าน


  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหัวถนน - บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 3,4 นาโพธิ์

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:45:19 น.

0
ตอบ
1384
อ่าน


  ประกาศราคา โครงการปรับปรุงถนนสายข้างโรงเรียนบ้านเกาะปราง - ถนนสายห้วยอวดพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:30:46 น.

0
ตอบ
1490
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (รับเงินสด) ประจำเดือนกรกฏาคม 2558

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:22:46 น.

0
ตอบ
1577
อ่าน


  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2558

วันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 11:09:06 น.

0
ตอบ
1442
อ่าน


  ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.5)

วันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 16:29:20 น.

0
ตอบ
1418
อ่าน


  ขออนุมัติประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 ผด.2

วันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 16:19:00 น.

0
ตอบ
1526
อ่าน


  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

วันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 15:24:07 น.

0
ตอบ
1427
อ่าน


  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3

วันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 14:18:05 น.

0
ตอบ
1428
อ่าน


  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2

วันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 14:13:13 น.

0
ตอบ
1350
อ่าน


  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1

วันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 13:58:06 น.

0
ตอบ
1420
อ่าน


  ข้อบัญญัติ อบต.นาโพธิ์

วันที่ 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 10:26:03 น.

0
ตอบ
1462
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (เงินสด)ประจำเดือนมิถุนายน2558

วันที่ 04  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 15:28:51 น.

0
ตอบ
1412
อ่าน


  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วันที่ 04  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 09:25:33 น.

0
ตอบ
1427
อ่าน


  ขอเชิญสมาชิก อปพร.ประชุม

วันที่ 02  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 10:14:39 น.

0
ตอบ
1374
อ่าน


  อบต.นาโพธิ์ร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558

วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:50:00 น.

0
ตอบ
1431
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558

วันที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:18:44 น.

0
ตอบ
1485
อ่าน


  แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติราชการ

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:40:17 น.

0
ตอบ
1511
อ่าน


  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ 20  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558  เวลา 09:28:45 น.

0
ตอบ
1507
อ่าน


  การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 19 รายการ

วันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:05:17 น.

0
ตอบ
1830
อ่าน


  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 15:49:18 น.

0
ตอบ
1665
อ่าน


  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2557

วันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 12:44:04 น.

0
ตอบ
1659
อ่าน


  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557

วันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 12:41:56 น.

0
ตอบ
1639
อ่าน


  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

วันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 10:31:09 น.

0
ตอบ
1684
อ่าน


  ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2557  เวลา 11:49:09 น.

0
ตอบ
1734
อ่าน


จำนวน   688   รายการ


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th