ข่าวล่าสุด
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 หนังสือยืนยันการไม่ใด้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนโพธิ์ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณท์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกสภา อบต.

( ว่าง )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
( ว่าง )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
( ว่าง )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕
( ว่าง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th