ข่าวล่าสุด
การเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ประชาสัมพันธ์ประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บัญชีรายชื่อบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอทุ่งสง ประจำปี พ.ศ.2561
ผู้บริหารหน่วยงาน
การเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากชื้อไวรัส
ประชาสัมพันธ์ประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บัญชีรายชื่อบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอทุ่งสง ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560-มกราคม 2561
ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิิ์ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561
ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา) รุ่นที่ 131
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ระหว่าง 28 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และร่วมทำบุญตักบาตร ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ที่ 1มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
โครงการนครศรีฯจังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 ธันวาคม 2560
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาหวัน(ซอยบ้านนางเอียง รัตนกระจ่าง จดถนนสายควนหนานปู)
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
โครงการติดตั้งระบบเสียงตาสายหมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
การออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะประจำปี 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านต้นเคียนทราย-ควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านหูหนาน ตำบลนาโพธิ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ
พิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค ณ วัดเขาปรีดี
โครงการปรับปรุงถนนบ้านเกาะยวน-บ้านหนองแร้ง หมู่ที่ 4ตำบลนาโพธิ์
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน-บ้านควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์(ตอน4)
งานพิธีวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560
โครงการอำเภอทุ่งสงเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
พิธีร่วมน้อมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2560
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก"รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก"
งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่15 ประจำปี 2560
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันที่ 26 กันยายน 2560
โครงการเยี่ยมบ้านให้กำลังใจแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ วันที่ 25-29 กันยายน 2560
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 21 ก.ย.2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 21กันยายน 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มโนราห์ วันที่ 9 กันยายน 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกันยายน 2560
โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี วันที่ 11 กันยายน 2560
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในการดูแลคนพิการ วันที่ 7-8 กันยายน 2560
โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี วันที่ 11 กันยายน 2560
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มโนราห์ วันที่ 9 กันยายน 2560
ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของอบต.นาโพธิ์
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในการดูแลคนพิการ วันที่ 7-8 กันยายน 2560
แผนการจัดหาพัสดุปี 60 และ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 60
การสอบข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 21 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561" และผู้หญิงเก่งปี 2561 จำนวน 9 สาขาอาชีพ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 16 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 สิงหาคม 2560
พิธีลงนามถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง พุ่มเงิน)และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 16 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมให้ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนชุมชน(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี วันที่ 8 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมให้ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี วันที่ 8 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการลด คัดแยกและใช้ประโยชนจากขยะมูลฝอย วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้และผูกผ้า วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ ปี 2560
โดยปรับปรุงผิวการจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 194.00 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 970.00 ตร.ม.
โครงการผู้ว่าเดินดิน กินข้าวแแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560
การประชุมประชาคม การย้าย รวมศูนย์พพัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะปราง วันที่ 24 เมษายน 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 ม. ยาว 8 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โครงการนาโพธิ์ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนไทยด้วยใจไม่หวังสิ่่งตอบแทน วันที่ 22 มีนาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาโพธิ์ วันที่ 22 มีนาคม 2560
กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนโครงการนครศรีฯจังหวัดสะอาด วันที่ 18 มีนาคม 2560
โครงการนาโพธิ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560
รถยนต์นั่ง 5 ประตู ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซี
ประชุุมเวทีประชาคมตำบลนาโพธิ์ วันที่ 13 มีนาคม 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ประชุมคณะกรรมการทำงานขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" วันที่ 24 มกราคม 2560
โครงการนาโพธิ์ร่วมใจบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร( 100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโพธิ์ วันที่ 16 มกราคม 2560
ประชุมหารือพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2560
งานปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาโพธิ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล กรุไม้สำเร็จรูป สูงเฉลี่ย 1.30 - 1.80 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 91.00 ม.
ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  การเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส   

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 16:16:51 น.


  ประชาสัมพันธ์ประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น   

วันที่ 23  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 10:37:41 น.


  คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

วันที่ 20  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 13:43:19 น.


  บัญชีรายชื่อบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอทุ่งสง ประจำปี พ.ศ.2561   

วันที่ 15  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 11:37:39 น.


  ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช   

วันที่ 14  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561  เวลา 09:10:19 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

ร้องเรียน   

โดย   วิเชียร ขนุนอ่อน

28   มิ.ย.   2559   20:05:59

0 / 897


ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ)

โดย   ต่อ จิรวัฒน์

01   มี.ค.   2558   12:55:48

0 / 1196


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โดย   ผู้ดูแลระบบ

11   ม.ค.   2557   14:35:43

0 / 1420


  ไปยังกระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th