ข่าวล่าสุด
โครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจืเดย์ ประจำปี 2558 อบต.นาโพธิ์ร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558
ผู้บริหารหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจืเดย์ ประจำปี 2558 วันที่ 27 พค.2558 เวลา 09.00น.ณ สนามกีฬาอบต.นาโพธิ์
อบต.นาโพธิ์ร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558 ด้วยมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22/ 2557 เมื่อวันที่10 ต.ค.2558 เห็นชอบให้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสานาเนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ดังนั้นจึงรณรงค์ให้พุทธศานิกชนแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัติธรรมตลอดงาน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2558-9มิถุนายน 2558 การรณรงคืการลด ละ เลิก อบายมุข ฯลฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558 เพื่อเปิดโอกาศให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องยาเสพติดและขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ1-3 หรือเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวนกลุ่มละ 3 คน และที่ปรึกษากลุ่มจำนวน 1 คน
พาดสายติดตั้งระบบเสียงตามสาย ระยะทางไม่น้อยกว่า 15,700 เมตร ติดตั้งลำโพงฮอร์น ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 76 ชุด
เนื่องจากได้ตรวจพบข้อผิดพลาดในการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงโครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านหนองโยกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในภายหลัง
เพื่อให้การดำเนินงานตามกระบวนงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์กับประชาชนในด้านการให้บริการ จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ใน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งช่างสำรวจ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอค์การเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับองค์กร และติดต่อกับประชาชน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อบต.นาโพธิ์ร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558   

วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:50:00 น.


  ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558   

วันที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:18:44 น.


  แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติราชการ   

วันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:40:17 น.


  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

วันที่ 20  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558  เวลา 09:28:45 น.


  การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 19 รายการ   

วันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:05:17 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz


 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th