ข่าวล่าสุด
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน การแข่งขันกีฬา "ทุ่งสงเกมส์" ประกาศราคากลาง โครงกลางปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน - บ้านควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหัวถนน - บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 3,4 นาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน วันที่ 12 กรกฏาคม 2558
อำเภอทุ่งสงจะดำเนินการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอทุ่งสง "ทุ่งสงเกมส์"
ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (รับเงินสด) ประจำเดือนกรกฏาคม 2558 ระหว่าง 6-7 กรกฏาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำหนดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ใด้สอบราคาโครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านหนองโยกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ ผลปรากฏว่าผู้ใด้รับการทำสัญญาคือ หจก. ไทยถิรโรจน์ ก่อสร้าง
อบต.นาโพธิ์ร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและวันอัฐมีบูชา ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (เงินสด)ประจำเดือนมิถุนายน2558
ทางศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จะดำเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ รับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาต่างๆในวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาราวนตำบลนาโพธิ์
โดยการปรับพื้นที่บริเวณรอบคันสระเทลานคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร พร้อมก่อสร้างราวกันตก งานติดตั้งโคมไฟสนาม 27 จุด งบประมาณ 960,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจืเดย์ ประจำปี 2558 วันที่ 27 พค.2558 เวลา 09.00น.ณ สนามกีฬาอบต.นาโพธิ์
อบต.นาโพธิ์ร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558 ด้วยมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22/ 2557 เมื่อวันที่10 ต.ค.2558 เห็นชอบให้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสานาเนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ดังนั้นจึงรณรงค์ให้พุทธศานิกชนแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัติธรรมตลอดงาน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2558-9มิถุนายน 2558 การรณรงคืการลด ละ เลิก อบายมุข ฯลฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558 เพื่อเปิดโอกาศให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องยาเสพติดและขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ1-3 หรือเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวนกลุ่มละ 3 คน และที่ปรึกษากลุ่มจำนวน 1 คน
พาดสายติดตั้งระบบเสียงตามสาย ระยะทางไม่น้อยกว่า 15,700 เมตร ติดตั้งลำโพงฮอร์น ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 76 ชุด
เนื่องจากได้ตรวจพบข้อผิดพลาดในการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงโครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านหนองโยกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในภายหลัง
เพื่อให้การดำเนินงานตามกระบวนงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์กับประชาชนในด้านการให้บริการ จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ใน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งช่างสำรวจ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอค์การเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับองค์กร และติดต่อกับประชาชน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศราคากลาง โครงกลางปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน - บ้านควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 16:01:01 น.


  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหัวถนน - บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 3,4 นาโพธิ์   

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:45:19 น.


  ประกาศราคา โครงการปรับปรุงถนนสายข้างโรงเรียนบ้านเกาะปราง - ถนนสายห้วยอวดพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:30:46 น.


  ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (รับเงินสด) ประจำเดือนกรกฏาคม 2558   

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:22:46 น.


  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2558   

วันที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 11:09:06 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลการเปิดซองใบเสนอราคาโครงการปรับปรุงและส่งเสริมอาชีพ สระะน้ำบ้านหนองโยกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว   

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 09:53:31 น.


  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านหนองโยกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3   

วันที่ 29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 09:19:58 น.


  สอบราคาจ้างโครงการเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 16:12:27 น.


  ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านหนองโยกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3   

วันที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 16:00:48 น.


  ข่าวกิจกรรม

  โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน   

วันที่ 06  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 16:14:16 น.


  การแข่งขันกีฬา "ทุ่งสงเกมส์"   

วันที่ 06  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:26:28 น.


  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและวันอัฐมีบูชา ประจำปี 2558   

วันที่ 05  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 12:20:21 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz


 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th