ข่าวล่าสุด
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561" และผู้หญิงเก่งปี 2561 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้บริหารหน่วยงาน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561" และผู้หญิงเก่งปี 2561 จำนวน 9 สาขาอาชีพ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 16 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 สิงหาคม 2560
พิธีลงนามถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง พุ่มเงิน)และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 16 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมให้ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนชุมชน(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี วันที่ 8 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมให้ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี วันที่ 8 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการลด คัดแยกและใช้ประโยชนจากขยะมูลฝอย วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนชุมชน(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2560
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการลด คัดแยกและใช้ประโยชนจากขยะมูลฝอย วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
ขอเชิญร่วมทำดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้และผูกผ้า วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560
มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 47 รายการ
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ ปี 2560
โดยปรับปรุงผิวการจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 194.00 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 970.00 ตร.ม.
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการผู้ว่าเดินดิน กินข้าวแแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560
โครงการ "ผู้ว่าเดินดินกินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน" วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560
ขอเชิญมีส่วนร่วมจัดพิมพ์หนังสือ"พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู"เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ฝึกอบรมจัดดอกไม้และผูกผ้า
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
โครงการร่วมใจปลูกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์เข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
การประชุมประชาคม การย้าย รวมศูนย์พพัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะปราง วันที่ 24 เมษายน 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2560)
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลที่วัง
โครงการ Big Cleaning Day 26 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโพธิ์ วันที่ 20 เมษายน 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกกรานต์ 2560 วันที่ 11- 17 เมษายน 2560 ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 บ้านบนควน
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560
รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560
ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง วันที่ 3 เมษายน 2560
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาโพธิ์
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 19-21 เมษายน 2560
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 ม. ยาว 8 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โครงการนาโพธิ์ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนไทยด้วยใจไม่หวังสิ่่งตอบแทน วันที่ 22 มีนาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาโพธิ์ วันที่ 22 มีนาคม 2560
ขอเชิญประชุุม วันที่ 22 มีนาคม 2560
กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนโครงการนครศรีฯจังหวัดสะอาด วันที่ 18 มีนาคม 2560
โครงการนาโพธิ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560
รถยนต์นั่ง 5 ประตู ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซี
โครงการนาโพธิ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 วันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
ประชุุมเวทีประชาคมตำบลนาโพธิ์ วันที่ 13 มีนาคม 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เดือนมีนาคม 2560
ประชุมเวทีประชาคมตำบลนาโพธิ์
รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
โครงการ นาโพธิ์ร่วมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนไทย ด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมร่วมนโยบายนายกรัฐมนตรีออกกำลังกายวันพุธ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สำรวจเด็กเล้กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์
ประชุมคณะกรรมการทำงานขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" วันที่ 24 มกราคม 2560
โครงการนาโพธิ์ร่วมใจบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร( 100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560
ปรชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโพธิ์ วันที่ 16 มกราคม 2560
ขอเชิญประชุม
ประชุมหารือพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม 2560
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2560
งานปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาโพธิ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล กรุไม้สำเร็จรูป สูงเฉลี่ย 1.30 - 1.80 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 91.00 ม.
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์
รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ขอเชิญประชุมส่งเสริมธรรมภิบาลและความโปร่งใสในอปท.
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์(ข้าวสารอาหารแห้ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
แจ้งนัดประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์
ขอเชิญประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์
ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

ร้องเรียน   

โดย   วิเชียร ขนุนอ่อน

28   มิ.ย.   2559   20:05:59

0 / 585


ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ)

โดย   ต่อ จิรวัฒน์

01   มี.ค.   2558   12:55:48

0 / 861


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โดย   ผู้ดูแลระบบ

11   ม.ค.   2557   14:35:43

0 / 1148


  ไปยังกระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th