ข่าวล่าสุด
ข่าวประจำวันที่ 24 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 24 ยกเลิกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๕๗ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ
ผู้บริหารหน่วยงาน
เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงนประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางขนาด 2 ชั้น ฉาบผิวด้วยชั้นหินฝุ่น สายเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางขนาด 2 ชั้น ฉาบผิวด้วยชั้นหินฝุ่น สายบ้านไสใหญ่-บ้านไสหงส์ ม.1 ต.นาโพธิ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์จะสสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงประชุม (ตอนบ้านนายเที่ยง กลีบแก้ว ถึงบ้านนายลาบ พรหมทอง) ม.2 จำนวน 1 โครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการโครงการสอบราคาซื้่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอค์การเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับองค์กร และติดต่อกับประชาชน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2557   

วันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 12:44:04 น.


  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557   

วันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 12:41:56 น.


  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐   

วันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 10:31:09 น.


  ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2557  เวลา 11:49:09 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz


 

ภาพกิจกรรมล่าสุด
       ยังไม่มีรูปภาพกิจกรรม

  อัลบั้มทั้งหมด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th