ข่าวล่าสุด
การแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 งานชักพระ พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารหน่วยงาน
การแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ม.1 - ม.5 วันที่ 12 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2558
อบต.นาโพธิ์ร่วมงานประเพณีชักพระ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
พิธีวางพวงมาลาถวายพระปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า วันที่ 23 ตุลาคม 2558
งานพัฒนาชุมชน อบต.นาโพธิ์ กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ รับเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2558 วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2558
สภาอบต.นาโพธิ์ ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3ประจำปี 2558 วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสภาอบต.นาโพธิ์
อบต.นาโพธิ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ การป้องกันการติดเชื้อ Hiv ในกลุ่มเด็กและเยาวชน วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมรร.บ้านบนควน
อบต.นาโพธิ์จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ (การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน) วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบนควน เวลา13.00น
สภาอบต.นาโพธิ์ประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
สภาอบต.นาโพธิ์ นัดประชุมเพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 และหารือข้อราชการต่างๆ วันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อบต.นาโพธิ์ร่วมกิจกรรมคิกออฟ โครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 %
อบต.นาโพธิ์ ประกาศให้ประชาชนนำสุนัข และ แมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 21- 25 กันยายน 2558
เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน
อบต.นาโพธิ์จัดโครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอบต.นาโพธิ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อบต.นาโพธิ์จัดทำโครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 08.30- 16.00 น.
สภาอบต.นาโพธิ์จัดประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (รับเงินสด) ประจำเดือนกันยายน 2558
อบต.นาโพธิ์จัดทำโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอบต.นาโพธิ์
โดยการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำ ขนาด 2.0 x 4.65 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11.63 ตารางเมตร และปรับปรุงทาสีอาคาร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 255.20 ตารางเมตร
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะงานรวม 124.50 เมตร หรือพื้นดำเนินการไม่น้อยกว่า 498.00 ตารางเมตร งบประมาณ 335,000 บาท ราคากลาง 331,000 บาท
นายกอบต.นาโพธิ์ นายพินิตย์ ชูบัวทอง เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญนมแม่และแม่อาสา ปี 2558
โรงเรียนบ้านเกาะปรางจัดโครงการพัฒนาคุณภาพจริยธรรมนักเรียน 20 -21 สิงหาคม 2558
อบต.นาโพธิ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้สดและการผูกผ้าประดับ 16-19 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบนควน
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคล/องค์กรที่สมควรได้รับรางวัลศาสตาจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2558
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรี ฯ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กรมกิจการสตรีและสถาบันครบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งว่าพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดดำเนินงานการประกันชีวิตแบบฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่มีรูปแบบกรดำเนินงานและการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ทำให้การบริหารกองทุนขาดสภาพคล่องและขาดความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้ทำประกันเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินที่ชำระไปแล้ว
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขสหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558
อบต.นาโพธิ์ทำโครงการปล่อยปลาวันแม่ วันที่ 10 สิงหาคม 2558
กิจกรรมเฉฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
อบต.นาโพธิ์จัดทำโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วันที่27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอบต.นาโพธิ์
ประชาสัมพันธ์โครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคม (อบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้สดและผูกผ้าประดับ) 16 - 19 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนควน ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดจัดงาน " สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน"ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย.2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.2558
อบต.นาโพธิ์ จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันแม่ 10 สค.2558 ณ สระน้ำเกาะหมอ
ประชาสัมพันธ์ร่วมมือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทำความดี ด้วยการลด ละ เลิก เหล้า ในช่วงวันเข้าพรรษา ทางเวปไซต์ www.1 King1heart.nect และwww.thaiantialchol.com ภายในวันื้ 18 กันยายน 2558
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดพธิ์ กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ(รับเงินสด) ประจำเดือนสิงหาคม 2558
กำหนดการโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 ณ วัดควนสุธาราม วันที่ 23 กค.2558 ประดับตกแต่งรถแห่เทียนโดยใช้ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน วันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ร่วมกันแห่เทียนถึงวัดควนสุธาราม ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงค์ตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.นาโพธิ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ส.อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ เด็ก และเยาวชน พี่น้องประชาชนชาวตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีรรมราช ใด้ร่วมใจกันจัดให้มีโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ วัดควนสุธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อบต.นาโพธิ์ร่วมกับผู้นำชุมชน ส.อบต.พนักงานเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน พี่น้องประชาชน ตำบลนาโพธิ์ ใด้จัดให้มีโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ วัดควนสุธาราม
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโพธิ์ มอบเกียรติบัติ ป้ายบ้านดีเด่นและของรางวัลตามโครงการบ้านสะอาดกำจัดขยะในครัวเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน วันที่ 12 กรกฏาคม 2558
อำเภอทุ่งสงจะดำเนินการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอทุ่งสง "ทุ่งสงเกมส์"
ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (รับเงินสด) ประจำเดือนกรกฏาคม 2558 ระหว่าง 6-7 กรกฏาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำหนดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558
อบต.นาโพธิ์ร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและวันอัฐมีบูชา ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (เงินสด)ประจำเดือนมิถุนายน2558
ทางศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จะดำเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ รับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาต่างๆในวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาราวนตำบลนาโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจืเดย์ ประจำปี 2558 วันที่ 27 พค.2558 เวลา 09.00น.ณ สนามกีฬาอบต.นาโพธิ์
อบต.นาโพธิ์ร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558 ด้วยมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22/ 2557 เมื่อวันที่10 ต.ค.2558 เห็นชอบให้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสานาเนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ดังนั้นจึงรณรงค์ให้พุทธศานิกชนแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัติธรรมตลอดงาน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2558-9มิถุนายน 2558 การรณรงคืการลด ละ เลิก อบายมุข ฯลฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558 เพื่อเปิดโอกาศให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องยาเสพติดและขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ1-3 หรือเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวนกลุ่มละ 3 คน และที่ปรึกษากลุ่มจำนวน 1 คน
เพื่อให้การดำเนินงานตามกระบวนงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์กับประชาชนในด้านการให้บริการ จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ใน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งช่างสำรวจ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอค์การเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับองค์กร และติดต่อกับประชาชน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  การแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559   

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 13:10:07 น.


  งานชักพระ   

วันที่ 01  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14:54:13 น.


  พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช   

วันที่ 01  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14:49:49 น.


  ประชาสัมพันธ์   

วันที่ 01  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 14:44:33 น.


  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ (การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน)   

วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2558  เวลา 11:58:47 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th