ข่าวล่าสุด
ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2560 " และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น" ปี 2560 ประชุมสภา อบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559 ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้บริหารหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผุ้หยิงเก่ง ปี 2560" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น" ปี 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
ประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559
ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมทธิ์ของงานรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เชิญชวนบุคลากรของอปท.ส่งคำขวัญเข้าประกวด ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559
การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ณ สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ฯ ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี กิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (ปลูกต้นไม้)
อบต.นาโพธิ์ร่วมโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2559
อบต.นาโพธิ์ร่วมโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบอปท.
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบอปท.
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ระดมหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ ทาง http://cdc.parliament.go.th
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "(ปลูกต้นไม้) วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559
ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและแสดงความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ทุ่งสง วงจรที่ 1 และ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2559
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการรับเงินสด วันที่ 8 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้พิการ
รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
การแข่งกีฬาสีโรงเรียนบ้านเกาะยวน วันที่ 23 กรกฏาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการการเพื่อพิจาณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของอบต.นาโพธิ์ 22 กรกฏาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของอบต.นาโพธิ์ 22 กรกฏาคม 2559
ให้มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ อบต.นาโพธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งพนักงานบัญชี ทางwww.lgp.go.th
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัข แมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกรกกาคม 2559
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์
อบต.นาหลวงเสนประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 24 มิถุนายน 2559
นายกอบต.นาโพธิ์ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง วันที่ 10 มิถุนายน 2559
โครงการประเมินประสิทธิภาพท้องถิ่น LPA วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
โครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาโพธิ์ วันพุธที่ 4 เมษายน 2559
ประชุมกีฬานาโพธิ์เกมส์ วันที่ 27 เมษายน 2559
สาธิตการทำแป้งจากต้นสาคู วันที่ 26 เมษายน 2559
การออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์และพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และพิธีถวายตู้ยาสามัญประจำวัดเพื่อประภิกษุ
ประชุมเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนสามปี(พ.ศ.2560-2562)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 21 เมษายน 2559

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2560 " และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น" ปี 2560   

วันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:50:38 น.


  ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:40:57 น.


  เชิญชวนบุคลากรของอปท.ส่งคำขวัญเข้าประกวด   

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:46:20 น.


  การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560   

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:22:12 น.


  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559   

วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09:48:47 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 05  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 12:00:47 น.


  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทประปาบาดาล แบบหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตรหมู่ที่ 1 บ้านบนควน (บริเวณวัดควนสุทธาราม)ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 16:51:02 น.


  ประกาศราคากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทประปาบาดาล แบบหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตรหมู่ที่ 1 บ้านบนควน (บริเวณวัดควนสุทธาราม)ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 02  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 16:43:56 น.


  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหลาน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 15:46:14 น.


  ข่าวกิจกรรม

  ประชุมสภา อบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559   

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:55:18 น.


  ประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559   

วันที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 14:22:09 น.


  กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ   

วันที่ 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10:44:10 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

ร้องเรียน   

โดย   วิเชียร ขนุนอ่อน

28   มิ.ย.   2559   20:05:59

0 / 71


ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ)

โดย   ต่อ จิรวัฒน์

01   มี.ค.   2558   12:55:48

0 / 459


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โดย   ผู้ดูแลระบบ

11   ม.ค.   2557   14:35:43

0 / 770


  ไปยังกระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th