ข่าวล่าสุด
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2558 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเข็ม) กำหนดการโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 ณ วัดควนสุธาราม ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ( นักบริหารงานทั่วไป 6 )
ผู้บริหารหน่วยงาน
มีควมประสงค์จะสอบประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเข็ม) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 517.00 ตร.ม.
กำหนดการโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 ณ วัดควนสุธาราม วันที่ 23 กค.2558 ประดับตกแต่งรถแห่เทียนโดยใช้ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน วันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ร่วมกันแห่เทียนถึงวัดควนสุธาราม ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงค์ตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6)
อบต.นาโพธิ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ส.อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ เด็ก และเยาวชน พี่น้องประชาชนชาวตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีรรมราช ใด้ร่วมใจกันจัดให้มีโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ วัดควนสุธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อบต.นาโพธิ์ร่วมกับผู้นำชุมชน ส.อบต.พนักงานเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน พี่น้องประชาชน ตำบลนาโพธิ์ ใด้จัดให้มีโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ วัดควนสุธาราม
สภาพเดิมผิวจราจรเป็นหินคลุกปรับปรุงเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร
สภาพเดิมผิวจราจรเป็นขั้นพื้นทางหินคลุกปรับปรุงเป็นถนนลาดยางแบบ 2 ชั้น ฉาบผิวด้วยชั้นหินฝุ่น (Double Surface Treatment) ระยะทางไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ยน 5.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโพธิ์ มอบเกียรติบัติ ป้ายบ้านดีเด่นและของรางวัลตามโครงการบ้านสะอาดกำจัดขยะในครัวเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน วันที่ 12 กรกฏาคม 2558
อำเภอทุ่งสงจะดำเนินการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอทุ่งสง "ทุ่งสงเกมส์"
ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (รับเงินสด) ประจำเดือนกรกฏาคม 2558 ระหว่าง 6-7 กรกฏาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำหนดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ใด้สอบราคาโครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านหนองโยกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพ ผลปรากฏว่าผู้ใด้รับการทำสัญญาคือ หจก. ไทยถิรโรจน์ ก่อสร้าง
อบต.นาโพธิ์ร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและวันอัฐมีบูชา ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (เงินสด)ประจำเดือนมิถุนายน2558
ทางศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จะดำเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ รับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาต่างๆในวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาราวนตำบลนาโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจืเดย์ ประจำปี 2558 วันที่ 27 พค.2558 เวลา 09.00น.ณ สนามกีฬาอบต.นาโพธิ์
อบต.นาโพธิ์ร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558 ด้วยมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22/ 2557 เมื่อวันที่10 ต.ค.2558 เห็นชอบให้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสานาเนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ดังนั้นจึงรณรงค์ให้พุทธศานิกชนแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัติธรรมตลอดงาน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2558-9มิถุนายน 2558 การรณรงคืการลด ละ เลิก อบายมุข ฯลฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558 เพื่อเปิดโอกาศให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องยาเสพติดและขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ1-3 หรือเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวนกลุ่มละ 3 คน และที่ปรึกษากลุ่มจำนวน 1 คน
เพื่อให้การดำเนินงานตามกระบวนงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์กับประชาชนในด้านการให้บริการ จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ใน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งช่างสำรวจ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอค์การเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับองค์กร และติดต่อกับประชาชน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดการโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 ณ วัดควนสุธาราม ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   

วันที่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 11:18:12 น.


  ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

วันที่ 17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:16:16 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ( นักบริหารงานทั่วไป 6 )   

วันที่ 17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:14:25 น.


  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 24 กรกฏาคม 2558   

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:10:35 น.


  ประกาศราคากลาง โครงกลางปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน - บ้านควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 03  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 16:01:01 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2558 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเข็ม)   

วันที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 18:45:08 น.


  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายข้างโรงเรียนบ้านเกาะปราง - ถนนสายห้วยอวดพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 17:45:14 น.


  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหัวถนน - บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 3,4 ตำบลนาโพธิ์ (สายบ้านนางแปลก ทองเจริญ - บ้านนายจวง ราชคงแก้ว)   

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 17:36:28 น.


  ประกาศผลการเปิดซองใบเสนอราคาโครงการปรับปรุงและส่งเสริมอาชีพ สระะน้ำบ้านหนองโยกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว   

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 09:53:31 น.


  ข่าวกิจกรรม

  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558   

วันที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10:30:10 น.


  มอบเกียรติบัตร ป้ายบ้านดีเด่นและของรางวัลตามโครงการบ้านสอาดกำจัดขยะในครัวเรือน   

วันที่ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 15:07:12 น.


  โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน   

วันที่ 06  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 16:14:16 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz


 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th