ข่าวล่าสุด
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 หนังสือยืนยันการไม่ใด้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนโพธิ์ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณท์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564
หนังสือยืนยันการไม่ใด้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนโพธิ์ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณท์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตัวอย่างหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลิอกตั้งประจำองคืการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาม พรบ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564   

วันที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:37:37 น.


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564   

วันที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 11:53:30 น.


  หนังสือยืนยันการไม่ใด้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:08:56 น.


  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนโพธิ์ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณท์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13:02:50 น.


  ตัวอย่างหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   

วันที่ 08  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 12:09:31 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 4   

วันที่ 05  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 14:51:44 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายสำนักสงฆ์เทวราชเขาคม-บ้านควนหนานปู (บ่อน้ำ) หมู่่ที่ 3,5 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 08:52:14 น.


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 01  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 17:37:16 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองโอ๊ะ จดเขตตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 17:06:54 น.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง 4 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Thu, 21 Oct 2021


  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Thu, 21 Oct 2021


  ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์จับสายที่ปลายทางแบบเคลือบด้วยนีโอพรีน (Preformed Deadend, Neoprene Coated)สำหรับใช้กับสายหุ้มฉนวนโพลีเอทธีลีนทนสภาพอากาศ และสายเซอร์วิสดร็อพชนิดนิวทรัลหุ้มฉนวน ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุ 185 ตร.มม. (Code 6145-135-18500) จำนวน 26,000 อัน ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8946-BGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Thu, 21 Oct 2021


  ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรง และค่าของ ทำความสะอาดบ้านพักรับรอง และอาคารที่เกี่ยวเนื่อง เขื่อนรัชชประภาระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Thu, 21 Oct 2021


  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Thu, 21 Oct 2021


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงเอกชนเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงเสริมวงจรไลน์ท่าแร่ - สี่แยก บ.ค้อ ช่วง H - I เลขที่บิด จป.ฉ.1 สน.(กส.) 06/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Thu, 21 Oct 2021


  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Thu, 21 Oct 2021


  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลแก้งคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Thu, 21 Oct 2021


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th