ข่าวล่าสุด
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ประกาศราคากลางต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บริเวณหนองแสง (โรงผลิตปุ๋ย) ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายหน่วยศรีนคร ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายสำนักสงฆ์เทวราชเขาคม-ควนหนานปู
ผู้บริหารหน่วยงาน
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้และผูกผ้า วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560
มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 47 รายการ
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ ปี 2560
โดยปรับปรุงผิวการจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 194.00 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 970.00 ตร.ม.
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการผู้ว่าเดินดิน กินข้าวแแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560
โครงการ "ผู้ว่าเดินดินกินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน" วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560
ขอเชิญมีส่วนร่วมจัดพิมพ์หนังสือ"พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู"เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ฝึกอบรมจัดดอกไม้และผูกผ้า
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
โครงการร่วมใจปลูกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์เข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
การประชุมประชาคม การย้าย รวมศูนย์พพัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะปราง วันที่ 24 เมษายน 2560
ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2560)
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลที่วัง
โครงการ Big Cleaning Day 26 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโพธิ์ วันที่ 20 เมษายน 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกกรานต์ 2560 วันที่ 11- 17 เมษายน 2560 ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 บ้านบนควน
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560
รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560
ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง วันที่ 3 เมษายน 2560
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาโพธิ์
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 19-21 เมษายน 2560
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 ม. ยาว 8 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โครงการนาโพธิ์ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนไทยด้วยใจไม่หวังสิ่่งตอบแทน วันที่ 22 มีนาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาโพธิ์ วันที่ 22 มีนาคม 2560
ขอเชิญประชุุม วันที่ 22 มีนาคม 2560
กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนโครงการนครศรีฯจังหวัดสะอาด วันที่ 18 มีนาคม 2560
โครงการนาโพธิ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560
รถยนต์นั่ง 5 ประตู ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซี
โครงการนาโพธิ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 วันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
ประชุุมเวทีประชาคมตำบลนาโพธิ์ วันที่ 13 มีนาคม 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เดือนมีนาคม 2560
ประชุมเวทีประชาคมตำบลนาโพธิ์
รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
โครงการ นาโพธิ์ร่วมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนไทย ด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมร่วมนโยบายนายกรัฐมนตรีออกกำลังกายวันพุธ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สำรวจเด็กเล้กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาโพธิ์
ประชุมคณะกรรมการทำงานขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" วันที่ 24 มกราคม 2560
โครงการนาโพธิ์ร่วมใจบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร( 100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560
ปรชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโพธิ์ วันที่ 16 มกราคม 2560
ขอเชิญประชุม
ประชุมหารือพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม 2560
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2560
งานปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาโพธิ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล กรุไม้สำเร็จรูป สูงเฉลี่ย 1.30 - 1.80 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 91.00 ม.
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโพธิ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์
รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ขอเชิญประชุมส่งเสริมธรรมภิบาลและความโปร่งใสในอปท.
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์(ข้าวสารอาหารแห้ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
แจ้งนัดประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์
ขอเชิญประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโพธิ์
ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

  ข่าวกิจกรรม

  ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560   

วันที่ 26  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 14:17:43 น.


  โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้และผูกผ้า   

วันที่ 26  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 12:03:14 น.


  โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ ปี 2560   

วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09:53:15 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

ร้องเรียน   

โดย   วิเชียร ขนุนอ่อน

28   มิ.ย.   2559   20:05:59

0 / 500


ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ)

โดย   ต่อ จิรวัฒน์

01   มี.ค.   2558   12:55:48

0 / 788


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โดย   ผู้ดูแลระบบ

11   ม.ค.   2557   14:35:43

0 / 1077


  ไปยังกระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th