ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ..ถ.120-03สายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่3,4บ้านนาพรัด บ้านเกาะยวน ต.นาโพธิ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (KYOCERA)ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
ผู้บริหารหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ..ถ.120-03สายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่3,4บ้านนาพรัด บ้านเกาะยวน ต.นาโพธิ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (KYOCERA)ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน 15 รายการ)ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)   

วันที่ 23  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:12:25 น.


  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

วันที่ 23  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 13:55:08 น.


  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ2566(ภ.ด.ส.3)   

วันที่ 10  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:32:44 น.


  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566   

วันที่ 10  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 15:14:36 น.


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีง2566บประมาณ   

วันที่ 09  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 09:53:13 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ..ถ.120-03สายบ้านเกาะยวน-บ้านหนองหอย หมู่ที่3,4บ้านนาพรัด บ้านเกาะยวน ต.นาโพธิ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   

วันที่ 27  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 07:44:54 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (KYOCERA)ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 24  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 13:41:00 น.


  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp   

วันที่ 23  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 14:22:54 น.


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

วันที่ 20  มกราคม  พ.ศ. 2566  เวลา 16:23:36 น.ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2id69k

ขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริหาร ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565)
ร่วมตอบแบบสอบถาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/2id69k
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบโครงการงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   

Fri, 27 Jan 2023


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างหลังคาคลุมและปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 27 Jan 2023


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองตั้งแต่ข้างที่ว่าการอำเภอเชียงกลางด้านทิศใต้ถึงที่ดินนายภมร รินฤทธิ์ บ้านสบกอนหมู่ 11 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่น 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 84.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเชียงกลางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 27 Jan 2023


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมฝาปิดซอยด้านทิศใต้โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ถึงลำน้ำเป้าบ้านรัชดาหมู่ 15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 220.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเชียงกลางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 27 Jan 2023


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางระบายน้ำหน้าบ้าน จ.ส.ท.ทรงวุฒิ ไชยโย ถึงหน้าบ้านนายฝรั่ง พร้อมบ่อพักบ้านสบกอนหมู่ที่ 5บ้านสบกอนหมู่ที่ 5 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 27 Jan 2023


  ประกวดราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 27 Jan 2023


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 27 Jan 2023


  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู โรงเรียนโนนหันวิทยายน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

Fri, 27 Jan 2023


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th