ข่าวล่าสุด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำบ้านเกาะหมอ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหัวถนน - บ้านเกาะยวน (สายบ้านนางแปลก ทองเจริญ) หมู่ที่ 3,4 ตำบลนาโพธิ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน - ควนหนานปู
ผู้บริหารหน่วยงาน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับเรื่องประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กิจกรรมประ้พณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 17 ปี พ.ศ.2562 วันที่ 9-18 ตุลาคม 2562
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 14 ตุลาคม 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับรุงถนนสายบ้านนายอุบล ไทยท่าบาก จดเขตนาบอน(สายหอถังประปาบ้านเกาะเคียน) หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จิตอาสาทำความสะอาด และพัฒนาสวนสาธารณะสระน้ำหนองโยก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอุบล ไทยท่าบาก จดเขตนาบอน(สายหอถังประปาบ้านเกาะเคียน) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลาง
รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลาง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2562
โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
จิตอาสาพัฒนสถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกันยายน 2562
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนกันยายน 2562
ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 วันที่ 2562 วันที่ 10 กันยายน 2562
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าด้วยการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/พ.ศ.2562
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 อังคารที่ 3 กันยายน 2562
รณรงค์ป้องกันแลควบคุมไข้เลือดออก
จิตอาสาพัฒนาถนนสายบ้านเกาะยวน - บ้านหนองหอย
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโพธิ์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562
ขอให้ซ่อมแซมถนน
กิจกรรมพัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติ "คลองท่าเลา"
กิจกรรมจิตอาสาถนนเฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมขบวนแห่และถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมสมโภชน์ต้นเทียนพรรษา
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 11 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562
จิตอาสาปลูกต้นไม้(บานบุรี) ริมสองข้างทางถนนสายเอเชีย 41
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ครั้งที่ 3) (เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณวัดควนสุทธาราม หมู่ที่1 ตำบลนาโพธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น"ประชาชนจิตอาสา"
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
กิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
โครงการจิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่ อบต.นาโพธิ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนเมษายน 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2562
ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางในเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
พิธี่ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
คู่มือแนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 1/2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561- เดือนมกราคม 2562
คู่มือการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยสำหรับประชาชน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันท้องถินไทย 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
บริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พิธีอัญเชิญและปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏและงานประเพณีมาฆบูชา 19 ก.พ.2562
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
กิจกรรม ชมรมอังคารกันเอง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือฐานความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
โครงการ " ๑ อบต. ๑ ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม "
โครงการ " ๑ อบต.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม "
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562
ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 2 (ครั่งที่ 1)
กิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งมอบรอยยิ้มให้ชุมชน วันที่ 9 มกราคม 2562
กิจกรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้งมอบรอยยิ้มให้ชุมชน วันที่ 9 มกราคม 2562
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก จ.นครศรีธรรมราช
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
โครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ วันที่ 25-26 ธันวาคม 2561
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.นาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
โครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 24 ธันวาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waster) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เทศบาลตำบลที่วังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ส่งสาวงามเข้าประกวดธิดาเกษตรและธิดาเกษตรเกินร้อยในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562
สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
การขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2561
ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางในเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศพด.บ้านเกาะยวน อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561
รายชื่อองค์กรที่สิทธิแนะนำชื่อบุคคลากรเพื่อรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เปยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 120-05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
งานพิธีวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560
ประเพณีชักพระอ.ทุ่งสง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขอเชิยรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนตุลาคม 2561
การจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
ทุนการศึกษาปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2562
การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม - เดือนกันยายน 2561
กิจกรรมงานพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การจัดกิจกรรมเนื้องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางในเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางในเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
ประกาศรุููปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2561
ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางในเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหลาน้ำ หมู่ที่ 2 ต.นาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาพรัด-บ้านหนองโยก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ อบต.นาโพธิ์
ข้อบังคับ อบต.นาโพธิ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.นาโพธิ์
แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกันยายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางในเว็ปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาพรัด-บ้านหนองโยค หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหลาน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddding)
รายงานการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์หนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573)
คำแนะนำกรมอนามัยด้านกรส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอปท.
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2561
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8 สิงหาคม 2561
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ระดับตำบล วันที่ 6 สิงหาคม 2561
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หมู่ที่ 5 วันที่ 2 สิงหาคม 256
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หมู่ที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม 2561
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หมู่ที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2561
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หมู่ที่ 2 วันที่ 31 กรกฏาคม 2561
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หมู่ที่ 1 วันที่ 31 กรกฏาคม 2561
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2561
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งสง 28 กรกฏาคม 2561
ปลูกต้นไม้ บริเวณสายบ้านเกาะยวน-หนองแร้ง (บ้านนายแหลม รัตนพันธ์)
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอย่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 26 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 26 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมสมโภชน์ต้นเทียนพรรษา 20 กรกฏาคม 2561
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปลูกต้นไม้ บริเวณสายบ้านเกาะยวน-หนองแร้ง (บ้านนายแหลม รัตนพันธ์)
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
รายงานสถานการณ์โรคมือเท้าปากในเด็กต่ำกว่า 5 ปี
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฯ
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561
รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแแหน่งที่ว่าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ วันที่ 3 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล
การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์คู่่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุเจ้ากองทุนผู้สูงอายุ
โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่2 วันที่ 26 มิถุนายน 2561
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2561
โครงการนาโพธิ์ ตำบลสะอาดด้วยจิตอาสา"เราทำความ ดี ก้วยหัวใจ" วันที่ 26 มิถุนายน 2561
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2561
โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
กิจกรรมไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561
กิจกรรมไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561
รับบริจาคโลหิต 8 มิถุนายน 2561
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ณ ชุมชนหมู่11 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรี
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้แก่ครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะยวน และโรงงเรียนบ้านเกาะปราง วันที่ 1 มิถุุนายน 2561
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ให้แก่ครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านบนควน 1 มิถุนายน 2561
กิจกรรมปลูก ดูแลและรักษารักษาต้นไม้ 29 พ.ค.2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัข-แมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทสกาลวิสาบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานทุ่งสง เมืองชุมทาง "เมืองต้องห้าม...พลาด"
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2561
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนเมษายน 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561
การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกกิจกรรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561
โครงการลูกรักฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจการแปรง 21 มีนาคม 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย "เด็กปฐมวัย" วันที่ 19 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบคร่อมถนน ถนนสายบ้านบนควน-สหกรณ์นิคมเขาขาว หมู่ที่ 1,5 ตำบลนาโพธิ์
วันท้องถิ่นไทย ปี2561 18 มีนาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย
โครงการจัดเวทีประชาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 ระดับตำบล
ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ
ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 ปีการศึกษา 2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
การเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากชื้อไวรัส
ประชาสัมพันธ์ประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดประชุมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560-มกราคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ระหว่าง 28 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
โครงการนครศรีฯจังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 4 ธันวาคม 2560
แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 ธันวาคม 2560
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาหวัน(ซอยบ้านนางเอียง รัตนกระจ่าง จดถนนสายควนหนานปู)
โครงการติดตั้งระบบเสียงตาสายหมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านต้นเคียนทราย-ควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านหูหนาน ตำบลนาโพธิ์
พิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค ณ วัดเขาปรีดี
โครงการปรับปรุงถนนบ้านเกาะยวน-บ้านหนองแร้ง หมู่ที่ 4ตำบลนาโพธิ์
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน-บ้านควนหนานปู หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์(ตอน4)
งานพิธีวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560
โครงการอำเภอทุ่งสงเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 19 ตุลาคม 2560
พิธีร่วมน้อมลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2560
งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่15 ประจำปี 2560
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 21 ก.ย.2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 21กันยายน 2560
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มโนราห์ วันที่ 9 กันยายน 2560
โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี วันที่ 11 กันยายน 2560
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในการดูแลคนพิการ วันที่ 7-8 กันยายน 2560
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 21 สิงหาคม 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 16 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 สิงหาคม 2560
พิธีลงนามถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง พุ่มเงิน)และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง
โครงการอบรมให้ความรู้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนชุมชน(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี วันที่ 8 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการลด คัดแยกและใช้ประโยชนจากขยะมูลฝอย วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้และผูกผ้า วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ ปี 2560
โครงการผู้ว่าเดินดิน กินข้าวแแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560
การประชุมประชาคม การย้าย รวมศูนย์พพัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะปราง วันที่ 24 เมษายน 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560
โครงการนาโพธิ์ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนไทยด้วยใจไม่หวังสิ่่งตอบแทน วันที่ 22 มีนาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาโพธิ์ วันที่ 22 มีนาคม 2560
กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนโครงการนครศรีฯจังหวัดสะอาด วันที่ 18 มีนาคม 2560
โครงการนาโพธิ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560
ประชุุมเวทีประชาคมตำบลนาโพธิ์ วันที่ 13 มีนาคม 2560
ประชุมสภาอบต.นาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ประชุมคณะกรรมการทำงานขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" วันที่ 24 มกราคม 2560
โครงการนาโพธิ์ร่วมใจบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร( 100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโพธิ์ วันที่ 16 มกราคม 2560
ประชุมหารือพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2560
ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

วันที่ 24  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:00:27 น.


  การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร   

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:35:50 น.


  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับเรื่องประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   

วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 11:22:32 น.


  จิตอาสาทำความสะอาด และพัฒนาสวนสาธารณะสระน้ำหนองโยก   

วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10:09:03 น.


  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

วันที่ 02  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 15:00:12 น.


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำบ้านเกาะหมอ   

วันที่ 22  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09:00:50 น.


  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหัวถนน - บ้านเกาะยวน (สายบ้านนางแปลก ทองเจริญ) หมู่ที่ 3,4 ตำบลนาโพธิ์   

วันที่ 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 08:59:16 น.


  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนสายบ้านนาหวัน - ควนหนานปู   

วันที่ 06  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 08:57:08 น.


  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนสายบ้านเกาะปราง - โคกบาก (สายบ้านนายปราโมทย์ เทพรัตน์)   

วันที่ 09  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 08:55:30 น.


สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
  วิทยุชุมชน
FM   000.00   Mhz

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

กระดานสนทนา

ร้องเรียน   

โดย   วิเชียร ขนุนอ่อน

28   มิ.ย.   2559   20:05:59

0 / 4315


ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ)

โดย   ต่อ จิรวัฒน์

01   มี.ค.   2558   12:55:48

0 / 2860


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โดย   ผู้ดูแลระบบ

11   ม.ค.   2557   14:35:43

0 / 2944


  ไปยังกระดานสนทนา

 

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       0-7575-5400-2       0-7575-5402
       admin@abtnapho.go.th